Székelyudvarhelyi Református Kollégium

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium a nagyenyedi, marosvásárhelyi és kolozsvári kollégiumok mellett Erdély legnagyobb hírnevű protestáns oktatóközpontjai közé tartozik.

Az intézményt 1670-ben alapította gróf Bethlen János, Erdély kancellárja: „Én Bethlen János szemem elött viselvén, hogy az Isten a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, keresztyén kötelességünk akarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scolának 1000 aranyat…”

1716-ban gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz az iskolának, amelynek latin felirata az iskola jelmondatává vált: Per spinas ad rosas. 1771–1781 között Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát, és felépítteti a központi református templomot. Az ókollégium mai formája a második emelet építésével alakul ki 1886-ban.

1911–1912-ben az újkollégium, vagyis a főépület is felépül Gönczi Lajos kezdeményezésére, a magyar állam támogatásával. 1927-ben az Erdélyi Református Egyház a nagyenyedi református leány-tanítóképzőt átköltözteti a székelyudvarhelyi kollégiumba, 1948-ban pedig a református kollégiumot államilag megszüntetik, az épületet az egyháztól eltulajdonítják, a református tanítóképzőt állami intézménnyé minősítik.

A rendszerváltás után 1994 az újraindulás éve. A református oktatás egy osztállyal indul újra az állami tanítóképzőben. 1997-ben önálló jogi személyiségű Református Teológiai Líceummá válik, de továbbra is fennáll az anyagi függőség gondja. Végül a 2002–2003-as tanévtől válik teljesen függetlenné.

A kollégium 2002. október 27-én veszi fel Baczkamadarasi Kis Gergely nevét. 2003 tavaszán az Apáczai Közalapítványnál elnyert pályázatnak köszönhetően új bútorzat kerül az iskolába. 2003 nyarán itt rendezik meg a Kárpát-medencei református középiskolák találkozóját, 2004 szeptemberében pedig már közös református tanévnyitót tartanak, amelyen felavatják a névadó, Baczkamadarasi Kis Gergely szobrát.

2004-ben megszületik a kollégium ingatlanjainak visszaszolgáltatásáról szóló döntés: dr. Pap Géza püspök és Szász Jenő polgármester aláírják az átadási-átvételi jegyzőkönyvet. 2005 őszén az iskola ötödik osztályt indít, építeni kezdi a gimnáziumi tagozatot, majd 2006 szeptemberében elemi tagozat is indul.

2006 nyarán megújul a kollégium étkezdéje, a 2007–2008-as tanévben pedig a tornaterem külső-belső renoválása történik meg. A munkálatok költségeit az iskola egykori diákja, Szigethy Béla egyesült államokbeli református lelkipásztor és családja állja, Nádas Gabriella lelkes szervezőmunkájának és közvetítésének köszönhetően. 2009–2010-ben a főépület fűtésrendszere teljes felújításon esik át – ennek költségét a Nádas Kuni által kiegészített Szigethy-adomány fedezte. 2011-ben a főépület tetőzetét újítja fel az intézmény EEM támogatással, 2012-ben a főépület külső homlokzatainak (EEM támogatás), valamint földszinti folyosójának és termeinek felújítása következik – új leányfürdőt alakítanak ki a bentlakásban, az épület fennállásának századik évfordulójára és a Kárpát-medencei református tanévnyitóra való tekintettel.

2012-ben az elemi tagozat kiegészül két előkészítő osztállyal, 2013-ban a régi leányfürdőbő teakonyhává alakul a hétvégeken a bentlakásban maradók számára, valamint játszószoba készül az előkészítő osztályok számára. Az évek során közben szinte kétszáz régi ablakot restaurálnak. 2013–2014-ben az ókollégium tetőszerkezetét és héjazatát javítják meg a BGA támogatásával, 2014-ben pedig befejezik a főépület és az ókollégium folyosóinak festését, illetve megtörténik az ókollégium utca felőli homlokzatának rehabilitációja és a sportudvar rendezése is (ifj. Szigethy Béla adományából). 2015-ben befejezik az ókollégium homlokzatainak felújítását, egyházi támogatásból 19 nagy, boltíves ablakot cserélnek ki.

2016-ban az ókollégium belső udvarát teszik rendbe, 42 nagy, boltíves nyílászárót cserélnek ki EEM támogatással. A következő évben az iskola esővíz-elvezető rendszerének kialakítását, a tűzvédelmi célzatú vízvezetést, az előudvar korszerűsítését oldják meg, emellett elkezdődik a régi kazánház előadóteremmé alakítása és a nagy elődöknek való szoborállítás az Erdélyi Református Egyházkerület és az EEM támogatásával.

2018-ban az iskolához csatolják a Napsugár napközi otthont, teljessé téve az oktatási rendszert. Ebben az évben restaurálják a főépület első emeleti folyosójának ablakait, és az EEM támogatásával elkészül az új előadóterem. 2019-ben a második emelet és lépcsőház ablakait restaurálják, és bebútorozzák az előadótermet a NeÁt támogatásával. 2020-ban a főépület illemhelyeinek ablakait restaurálják, és befejezik az épület külső nyílászáróinak rendezését.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból, a helyi költségvetés nem biztosíthatott alapokat a fejlesztésekre. A cél elérése érdekében a kollégium Tehetség és Szorgalom Alapítványa vette át a kezdeményezést. Munka rengeteg volt és van, és sok költséggel jár, de a Gondviselés mindig kirendelte a megoldás forrásait: megértő egyházi vezetőket, akik lelkükön viselték a „hajdani” felekezeti oktatást, és láttak reményt az újraindulásban, gazdaként jelentős részt vállalva az elvégzett munkálatok anyagi lehetőségeinek előteremtésében. Nádas Gabriellát, aki által szervezett és rendszeresen érkező amerikai magyarjaink anyagi támogatása nemcsak diákjainknak jelentett bentlakási és tanulási lehetőséget, hanem hozzájárultak a visszaszolgáltatott, de lelakott ingatlanok felújításához. Végül, de nem utolsósorban anyaországunkat, amely közalapítványain keresztül jelentős mértékben segítette megújulásunkat.

Jelenleg az óvodába négy csoportban járnak a legkisebbek (tipegő, kicsi, közép és nagy), az elemi és gimnáziumi tagozat évfolyamonként két-két osztályt foglal magában, a líceumban teológia–intenzív angol, társadalomtudomány–intenzív angol, matematika-informatika és természettudomány osztályok vannak. A bentlakás, étkezés helyben történik, az intézmény esetenként költségtámogatást biztosít. A kollégiumban van sportolási lehetőség, emellett angol nyelvből és számítógépes ismeretekből szakmai tanúsítványt szerezhetnek a diákok, illetve ECDL-felkészítőn és vizsgán vehetnek részt.

Az intézmény nem református vallású tanulóitól is elvárja a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

 

Az iskola adatai:

 

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

535600 Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2. sz.

Tel: 0266 219766

IBAN kód: RON RO04 RZBR 0000 0600 1760 4754

 

További információk: www.refkol.ro