Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ma szebb, mint történelme során valaha. Akárhányszor elpusztult, felégették és feldúlták, mindig újjáéledt, főnix madárként támadt fel.

Az újjászületés felejthetetlen dátuma 2016. szeptember 18., a XXI. századi nagy újjáépítést követő hálaadó ünnepségünk volt. A kollégium épületeinek megújulása egy példaértékő összefogás eredményeként valósulhatott meg. Az Erdélyi Református Egyházkerület, Nagyenyed város Önkormányzata és a kollégium Európai Uniós pályázati forrásokból valamint Magyarország Kormányának támogatási keretéből valósította meg szoros együttműködésben a nagyívű felújítást.

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, mint az erdélyi oktatás zászlóshajója szilárd keresztény értékeket vallva, a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel, a legmagasabb oktatási és nevelési szinten válaszol korunk kihívásaira.

A kollégium sajátos kompetenciái: az egyedi tehetséggondozás és a nevelési programja biztosítják az alsó tagozatos gyerekek társadalmi és nyelvi integrációját és a felső tagozatos diákok gyors fejlődését, így alapozva meg sikeres életpályájukat.

Képzésünk keretében európai kitekintésben is mérhető szinten biztosítjuk a tudás átadását a XXI. sz.-i kihívásoknak eleget téve az újjá varázsolt kollégiumban és bentlakásban. A kollégiumi élet szervező ereje a tolerancia, a bizalom, a nyitottság, a keresztyén erkölcs és gondoskodás, melyre építve diákjaink sikerrel nézhetnek szembe az élet kihívásaival.

Intézményünkben egyaránt otthonra lelnek a sikeres továbbtanulásra vágyók, valamint a verseny és piacképes szakmát igénylők. Munkánk középpontjában a nyertes életpálya megalapozása áll, mind a szórvány, mind a tömbmagyarság diákjait várva. A kimagasló teljesítményt nyújtó diákok ösztöndíjrendszerünk kedvezményezettjeiként végezhetik tanulmányaikat és egyetemi továbbtanulásukat. Intézményi szerkezetünkből adódóan 6-19 éves korig tudunk befogadni gyermekeket, azonban a betagozódás ajánlott időszaka az 5. osztály, mely egyben a siker biztosítéka is.

A kollégiumban több oktatási szinten zajlik a nevelő- okató tevékenység. A több, mint 500   diák óvodában, az általános iskola alsó és felső tagozatán, a középiskolai és a szakiskolai osztályokban tanul, 47 pedagógus lelkes és odaadó irányításával. A pedagógusok munkáját 27 munkatárs segíti.

A kollégium egyik erőssége a bentlakás. A bentlakásban nyernek elhelyezést azon diákok, akiknek nem lenne lehetősége saját lakhelyén anyanyelven tanulni. A bentlakásban elhelyezést nyert diákok jól szerveztt ösztöndíj program támogatottjai. Az ösztöndíjakat a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány biztosítja számukra. Az alapítvány tevékenysége megtekinthető a  www.bethlengabor.eu honlapon.

Óvodánkban biztonságos, élményekben gazdag óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben az óvodás gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodhatnak, képességeik kibontakozhatnak. A nevelés során elősegítjük a gyermeki fejlődés-fejlesztés egyénhez igazodó megvalósulását, a teljesítmény-kényszertől mentes fejlesztést. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gyermekek alaptevékenységének, a játéknak.

Óvodánk gyermekei két nyelven tanulhatnak, mivel örömmel fogadunk be olyan vegyes házasságból származó gyerekeket, akik magyarul és románul egyaránt tanulni szeretnének. Jelentős fejlődést tapasztalhatnak meg a szülők a két nyelv szókincsének fejlődésében, hiszen a gyerekek nem csak a pedagógustól, hanem egymástól is tanulnak.

Munkánk során a játékra, a játékos helyzetekre építünk. Nevelőmunkánk eredményeként úgy juttatjuk el a gyermekeket az iskola küszöbéig, hogy önállóak, magabiztosak, kiegyensúlyozottak legyenek az iskolakezdéskor.

A Bethlen Gábor Kollégium elemi tagozata 1990 óta a tanítóképző gyakorló iskolájaként működik. Munkánk során arra törekszünk, hogy a hagyományos és korszerű módszerek ötvözésével tartalmas, sikerélményekben gazdag, tantervi követelményeknek megfelelő foglalkozásokkal oktassuk és neveljük a ránk bízott gyerekeket. Irányításunk alatt több, megfelelően felkészült generáció lépett tovább a felső tagozat osztályaiba, ugyanakkor számos pedagógus-generáció kóstolhatott bele, sajátíthatta el  a tanítás, nevelés, oktatás fortélyait.

Felújított osztálytermekben, korszerű felszerelések birtokában zajlik az oktatás. Interaktív tábla, nyomtató, fénymásoló, Cd lejátszó, vetítő stb. teszi gördülékenyebbé a pedagógus munkáját, a tanulók  pedig a  modern  eszközöknek, a felkészült, hivatástudattal rendelkező pedagógusoknak  köszönhetően sajátítják el a tananyagot. Fontos célkitűzésünk a tehetséggondozás, mely tanórán és az órán kívüli tevékenységek keretében zajlik. Számos tantárgyversenyen – helyi, körzeti, megyei, országos szakaszokon – tanulóink jelen vannak, bizonyítanak, szép eredményekkel, díjakkal, különdíjakkal térnek haza. A tehetséggondozás mellett felzárkóztató tevékenységeket tartunk, melyekkel elősegítjük  a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek előrehaladását.

A felső tagozatos  tanulók a kollégium vidám színfoltjai. A gyerekek túlnyomó része Nagyenyedről, illetve a környező falvakból (Miriszló, Marosdécse, Torockó stb.) származik, ám van hat olyan kisdiák is, aki a kollégium bentlakásának lakója. Számukra már nem biztosított a lakhelyükön az anyanyelvi oktatás.

A lelkiekben való gyarapodást és a közösséggé való összekovácsolódást segítik elő a közösen megült ünnepi alkalmak, illetve a nagyvilágba való kitekintés. Hagyománnyá vált, hogy az ötödik osztályosok készülnek a felső tagozat karácsonyi műsorával, a hatodikosok szervezik meg a farsangi bált, a hetedikesek részt vesznek a Határtalanul projektben és ők készítik elő a Március 15-i ünnepséget, a nyolcadikosok pedig a szórványtalálkozó szervezői és aktív résztvevői..

Az iskola nemcsak a diákok tanítását, tudásuk gyarapítását tűzi ki célul, hanem magatartásuk alakítását is. E koncepció jegyében számos olyan iskolai tevékenység zajlik, amely a gyerekek személyiségét, egyéniségét fejlesztik. A tantárgyversenyeken, olimpiákon, vetélkedőkön való részvétel mellett sok diák az iskola cserkészcsapatának aktív tagja, mások ügyes néptáncosok, de akad számos olyan diák is, aki valamilyen sportkörre jár, vagy éppenséggel a reneszánsz zene, tánc iránt érdeklődik.

 

Annak érdekében, hogy a megye különböző magyar iskoláiban tanuló, azonos korú gyerekek megismerjék egymást, az osztályok testvérosztályi kapcsolatokat létesítettek. Az ötödik osztály testvérosztálya a torockói Sebes Pál Általános Iskola ötödik osztálya, a hatodikosok a magyarlapádi hatodik osztállyal szerveztek közös tevékenységeket, a hetedikesek szintén a torockói iskola diákjaival működnek együtt, a nyolcadikosok pedig a balázsfalvi, a bethlenszentmiklósi és a magyarlapádi nyolcadikos diákokkal.  A közös tevékenységek céljai közé nem csupán a szociális kapcsolatok kibővítése/megerősítse, illetve a kellemes időtöltés tartozik, hanem a sikeres pályaorientáció előmozdítása is.

 

Középiskolai osztályok:

 

  • Reál osztály – Természettudományok és Matematika-informatika

A diákok tizenegyedik osztálytól szakosodnak, ki-ki az általa választott szakmában. Jól felszerelt kabinetekben és laboratóriumokban, tapasztalt, magas szakmai tudással rendelkező tanárok irányításával mélyíthetik el ismereteiket a biológia és kémia vagy matematika és informatika területén. Az itt szerzett ismeretek jól meghatározott alapját képezik a sikeres életpályájuknak.

 

  • Tanító- óvóképző osztály

A Bethlen Gábor Kollégium által működtetett tanító- óvóképző az erdélyi magyar pedagógusképzés egyik központja mai napig. Napjainkban ez a szak középiskolai szinten működik és széleskörű műveltségi tudást, valamint szakmai képzést nyújt mindazon tanulóknak, akik inkább humán beállítottságúak, tanítói, óvódapedagógusi, tanári pályára készülnek, illetve valamilyen társadalomtudományi szakon szeretnének továbbtanulni. A képzés 4 éves, melynek végeztével az érettségi oklevék mellett óvodapedagógusi és tanítói képesítésről szóló oklevelet szerezhetnek, amely feljogosítja őket egy pedagógusi állás betöltésére.

Képzőnk nagy előnye és erőssége az hogy a kollégium gyakorló elemi osztályokkal és gyakorló óvódával rendelkezik, ahol szakképzett mintatanítók és mintaóvodapedagógusok irányítása alatt zajlik a pedagógiai gyakorlat.

 

  •  Szakiskola

Turisztika és közélelmezés szakosztály – 3 éves szakiskolai osztály – Pincér szak

A sikeres szakvizsgát követően pincér oklevelet szerezhetnek az osztály végzettjei.

A szakmai gyakorlatot vendéglátóipari egységekben  és a felújított tankonyhában végzik a diákok.

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium rendkívüli erőssége a nagyon sok órán kívüli tevékenység, mely közösséggé formálja a diákokat, pedagógusokat, szülőket.Ilyenek a reneszánsz táncegyüttes és zenekar, cserkészet, néptánccsoport, kórus, tudományos önképzőkör, színjátszókör .A kollégiumi lelkész tevékenysége,szolgálata az intézményben a kollégium felekezeti jellegét hivatott erősíteni. Jelenléte az intézményben nagyon áldásos.

Az oktatói-nevelői tevékenységen túlmutat a kollégium szerepe a térségben. A megfelelő infrastrúktúrából adódóan nagy egyházi és világi rendezvények helyszíne. A kollégium erőt sugároz és reményt ad a környékbeli szórványban élőknek és teljes magyar közösségünknek.

 

Kiemelt kép: Lepedus-Sisko Péter

Fotó: Lőrincz Zoltán, Kiss Gábor

 

 

Az iskola elérhetőségei:

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

Bethlen Gábor u. 1 sz., Fehér megye

Tel/fax 0258 851947

Email: bgk@bethlengabor.ro

Igazgató: Szőcs Ildikó – 0731026814

Igazgató-helyettes: Kerekes Erika – 0726370886

Iskolalelkész: Demeter Szabolcs István – 0741529392

 

További információk: www.bethlengabor.ro