Marosvásárhelyi Református Kollégium

A Marosvásárhelyi Református Kollégium 1557 őszén nyitotta meg kapuit. Izabella királynő a Ferenc-rendiek egykori kolostorát jelölte meg a marosvásárhelyi iskola számára. Az egyik, kéziratban ránk maradt megállapítás szerint a „Scholában a teológiát oly fokon tanították, hogy innen külföldi egyetemekre vagy pedig egyenesen papságra mehettek az ifjak.”A mai értelemben vett tantestület sok esetben egyetlen személyből, az iskolamesterből állt, akit egyes dokumentumok rektornak is neveznek. Az iskola első 35 igazgatója közül 23 cserélte fel a tanári hivatást a papi státusra – ezek közül kettő püspök is lett. Az iskola 1601-ig működött a város vártemplomának északkeleti oldalához épített régi épületrészben. 1601-1602-ben költözött az iskola mai helyére, miután Basta hadai feldúlták a marosvásárhelyi Vártemplomot.

📸 Kiss Gábor

A XVII. század végéig iskolánk ,,schola particula’’ volt, azaz alá volt rendelve hol a kolozsvári, hol a gyulafehérvári – nagyobb, rangosabbnak tekintett – kollégiumnak, amely előírta számára a megtanítandó tananyagot, s kinevezte tanárait. A partikula-státus 1718-ban változott meg: ebben az évben, április 30-án egyesült a sárospataki kollégium azon részével, amely hosszú hányattatás után végül is Marosvásárhelyen talált menedéket. Az egyesítéssel mindkét iskola jól járt. A sárospatakiak biztonságos otthont találtak a székelyek fővárosában, a Schola pedig kollégiumi, azaz főiskolai rangra emelkedett.

A főiskola képzett lelkészeket és széles látókörű világiakat nevelt. Bolyai Farkast 1804 februárjában hívták meg a matematika–fizika–kémia tanszék professzorának. A várost többé nem hagyta el, itt élte le életének hátralevő 52 esztendejét. A reformkorban a nemzeti ébredés hatása alatt, a kollégium élete megpezsdült. 1833-tól minden felsőbb tudományt magyarul oktattak. A márciusi eszmék páratlan gyorsasággal lobbantották lángra az ifjak lelkét. A kollégiumban 1848-ban felfüggesztették a tanítást – épületét kórháznak használták –, s csak a szabadságharc leverése után indították újra.

📸 Kiss Gábor

Az iskola mai főépülete 1909-ben épült fel, Bernády György polgármester idejében. Az első világháború kitörése az iskola nyugalmát is feldúlja, tanárokat és volt diákokat visznek el katonának. 1920 után az impériumváltással nehéz idők köszöntöttek az iskolára. 1941–1942 között az iskola ismét erőre kaphatott, az idevágó emlékek jelentős része a diákok önszerveződéséhez vagy a cserkészmozgalomhoz kötődik.

1948-ban az iskolát államosították – ezzel megszűnt református kollégiumi státusza is. Az évek során többször változtatták meg a nevét, 1948-ban 2-es számú Magyar Tannyelvű Líceum, 1952-ben Iosif Rangheț Magyar Tannyelvű Fiúlíceum, majd 1956-tól viseli Bolyai Farkas nevét. Az 1956-1967-es tanévben megszüntették az iskola „fiújellegét”, azóta is koedukáció zajlik az iskolában. 1957-ben elkezdődött az iskola teljes felújítása. Az 1960-1961-es tanévtől már vegyes tannyelvű iskolaként működött.

📸 Kiss Gábor

A rendszerváltás után indították újra a református oktatást, 1994-ben  újra indul egy középiskolás református kollégiumi osztály, majd 2000. szeptember 1-től a Marosvásárhelyi Református Kollégium önálló intézménnyé válik. A két, egy tőről fakadó iskola közösen használja az épületet, amely újra egyházi tulajdon. 2001-től a Kollégium párhuzamos osztályt, úgymond “világi” osztályt indít. Jelenleg is két párhuzamos osztály működik, a teológiai szak illetve a társadalomtudomány-angol intenzív szak. 2004-ben az iskola  oltalmába vette az egészségügyi diakonissza főiskolát, ugyanis egy kormányhatározat szerint minden posztliceális képzés egy líceumhoz kell tartózzon. A főiskola három évfolyammal, 90 diákkal működik. 2011-ben indult az első óvodai csoport, 2013-ban pedig  egy újabb óvodai csoport indult a nagyszámú jelentkezés miatt, így tehát jelenleg is két óvodai csoport működik. Az elemi iskola első tagozata 2013-ban indult, jelenleg már öt osztállyal működik. 2018-ban indult az első gimnazista osztály, jelenleg két gimnzáziumi osztályunk van.

📸 Kiss Gábor

Jelenleg a Marosvásárhelyi Református Kollégium intézményének vannak elemi, gimnáziumi, középiskolai illetve főiskolai osztályai, a diákok összlétszáma 600 felett van. 2019-ben elkezdődött egy újabb nagyméretű, teljes épületre vonatkozó felújítási munkálat, ez a mai napig tart.

Úgy illik, hogy az iskola híres diákjait is megemlítsük: Pápai Páriz Ferenc, Kibédi Mátyus István, Bolyai János, Aranka György, Gecse Dániel, Koós Ferenc , Vályi Gyula , Bernády György.

Mai nevelőkként arra törekszünk, hogy a 21. században is eleget tegyünk annak a kihívásnak és feladatnak, melyet őseinktől örököltünk:  az iskola (Kollégium) legyen az egyház veteményeskertje.

 

További információk: refkoll.ro