Új esperesi hivatal épült Erdőszentgyörgyön

Új központi épülete lesz ezentúl a Küküllői Református Egyházmegyének Erdőszentgyörgyön. Az esperesi hivatal új épületét pénteken, október 6-án, ünnepi istentisztelet keretében avatták fel, az igét Kató Béla püspök hirdette. Ugyanezen a napon, az ünnepség folytatásaként elhelyezték a református óvoda és bölcsőde alapkövét is, amelyet az önkormányzat által adományozott telken fognak felépíteni.

A Magyarország Kormánya támogatásával felépült esperesi hivatal a Küküllői Református Egyházmegye központjaként fog működni Erdőszentgyörgyön. Az avatóünnepségen az igét Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette a 2Sám 7,2 alapján. Rámutatott: ebben az évben, a reformáció 500. jubileumán nincs olyan közösség egyházunkban, amely ne ünnepelne, a büszke múltba való tekintés mellett pedig a jövőbeli tervek megfogalmazása is helyet kap, mindvégig Isten igéje és üzenete által vezetve. A püspök kiemelte, a reformátorok a saját koruk valóságában gondolkodtak, folyamatosan keresték a válaszokat az aktuális kérdésekre, nem távolodva el az igétől – ezt kell tennünk nekünk, mai egyháztagoknak is, saját környezetünk történéseihez alkalmazkodva. Izrael népe sokáig a pusztában vándorolva, sátor alá húzódva imádta az Urat, Dávid király azonban állandóságot, biztos alapokat akart, ezért várat épített. „Az egyházmegyék székhelyeinek építésével mi is várat építünk, biztos menedéket” – hangsúlyozta Kató Béla. Hozzátette: a hivatal biztos pont lesz, ahova bátran fordulhat a jövőben az egyházmegye közössége, és nem kell többé esperesváltáskor az adminisztrációval járó teljes irattárat költöztetni.

Új esperesi hivatal épült Erdőszentgyörgyön

Fekete P.P. János, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka köszöntőjében kiemelte: az új épület meglétének csak akkor lesz értelme, ha tartalommal és tevékenységekkel töltik meg a termeket, hogy az egyházmegye közösségét, a híveket szolgálja.

Magyarország Kormánya részéről Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Erdélyi Osztályának vezetője szólt az egybegyűltekhez. Kijelentette: „mindaz, amit ma itt a Küküllői Református Egyházmegye felmutat, egyszerre a közösségi erő és a jövőbe tekintés példája. Református egyházunknak olyan fellegvara ez, ahol lelkipásztor és hívő ember egyaránt menedékre talál.” Úgy véli, az egyház nemcsak a templom falai között él, hanem az általa létrehozott oktatási, társadalmi, karitatív intézményekben is. „Egyházmegyei központ, bölcsőde, óvoda – minden közösségi építkezésünk apró csoda, amelyet óvnunk kell a következő nemzedék számára. Erőt kell merítenünk egymásból, hogy elmondhassuk: alkottunk és alkotunk, mert ez a küldetésünk” – szögezte le.

Kőrösi Viktor Dávid Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében köszöntötte az ünneplőket. Elmondta: „amikor valami újat adunk a magyarságnak, mindig hozzájárulunk lelki és szellemi gyarapodásához, épületeink által is.” A konzul szerint a közösségek és építmények egymásra vannak utalva, hiszen gyülekezet nélkül nem lenne templom, de templomra is szükség van, hogy a hívek ne széledjenek szét. „Ma bástyát avatunk, amely a következő 500 évben is hirdetheti a küküllőmenti magyarság hitét, erejét. Az építkezés mindig azt jelenti, hogy hiszünk magunkban, anyanyelvünk, kultúránk időtállóságában. Ha az anyaországiak és erdélyiek összefognak, az építkezés és nemzetépítés egyaránt folytatódhat” – jelentette ki.

Új esperesi hivatal épült Erdőszentgyörgyön

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke elmondta: minden ünnep megerősíti abban a hitében, hogy mi, erdélyi magyarok erős, életképes közösség vagyunk. „Az egyház nagy szerepet játszott közösségünk megmaradásában, hiszen a hitbeli gyarapodás mellett társadalomformáló, közösségszervező is volt a történelem során, a fennmaradáshoz pedig biztos alapokra van szüksége. Az új esperesi hivatal az a hely lesz, ahol az egyházmegye lelkipásztorai megvitatják gondjaikat, megfogalmazzák céljaikat, terveiket, ez pedig hozzájárul a térség református gyülekezeteinek növekedéséhez” – hangsúlyozta a tanácselnök.

Az ünnepségen Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere köszönetet mondott a református egyháznak a bizalomért, az építkezőknek az esélyért, amelynek köszönhetően újra a fejlődés útjára állhat a település, hiszen az esperesi hivatallal, óvodával, bölcsődével tartópillérek épülnek a helyi magyar közösség számára. Kijelentette: testvéri kezet nyújtanak a református egyháznak, hogy a következő nemzedék is büszke lehessen a mai megvalósításokra.

A Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka, Veress László rámutatott: „hitvalló őseink kitartó munkájukkal, Isten segítségével felépítették templomainkat. Most a mi nemzedékünk is adhat a jövőnek, a következő 500 év hívőinek értékes intézményeket, amelyek összekötő erőt jelentenek az egyházmegye gyülekezetei, lelkipásztorai, presbiterei számára, arra ösztönözve mindnyájunkat, hogy szülőföldünkért, egyházunkért megtegyünk minden tőlünk telhetőt a megmaradás, a gyarapodás érdekében.”

Új esperesi hivatal épült Erdőszentgyörgyön

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese szerint a hivatal felépülésével egy álom valósult meg, amelyre egy évvel ezelőtt nem is számítottak. „Ha Istenünk valamit szándékszik cselekedni velünk, általunk, akkor ad hozzá mindent: alázatot, szolgálattevőket, kitartást a munkához” – jelentette ki az esperes. Köszönetet mondott az új hivatal és a jövőbeli óvoda felépítése támogatóinak: Magyarország Kormányának az anyagiak megteremtéséért, az Erdélyi Református Egyházkerületnek és Kató Béla püspöknek, Batizán Attila lelkipásztornak, aki a pályázat benyújtásáért felelt, Csibi Attila polgármesternek, Erdőszentgyörgy helyi önkormányzatának az építendő óvoda telkéért, az erdőszentgyörgyi lelkipásztornak és a helyi presbitériumnak, akik a telket adományozták az esperesi hivatalhoz, Nagy Attilának, az épület tervezőjének, valamint Vass László Loránd marosvásárhelyi cégtulajdonosnak, akire az építkezés lebonyolítását bízták. Kijelentette: az új épületnek az egyházmegye lelkének kell lennie, nem egyszerűen adminisztrációs helynek, hanem lelki hajléknak is.

Az avatóünnepséget követően elhelyezték a felépítendő református óvoda és bölcsőde alapkövét. Itt Kató Béla püspök elmondta: az erdőszentgyörgyi óvoda azon 27 oktatási intézmény egyike, amellyel az erdélyiek, de különösen a szórványban élők gyarapodni fognak. „Erdőszentgyörgy kérte, az egyház pedig megadja a hátteret és a garanciát a településen való magyar oktatáshoz. Aki a mi óvodánkba jár, az ehhez a közösséghez fog tartozni gyerekkortól kezdve, hiszen idejében megismerheti ezt a világot, az általunk képviselt értékeket” – mutatott rá. Hozzátette: az intézmény felekezettől függetlenül minden olyan gyereket befogad majd, akiknek a szülei fontosnak tartják a kicsik magyar nyelven való taníttatását.

Új esperesi hivatal épült Erdőszentgyörgyön

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella