Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

 

Nyolc református és öt evangélikus ifjú lelkipásztor tett fogadalmat a kolozsvári Farkas utcai templomban megtartott lelkészszentelő közgyűlésen kedden, július 4-én. Miután a nap folyamán közös nyilatkozatot fogadtak el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatai, amelyben elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények fenntartása, valamint a további gyümölcsöző együttműködés mellett, a közös lelkészszentelés ezen elkötelezettség egyik legerősebb kinyilatkoztatási formájaként történt meg.

Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

Fekete P. P. János, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka ünnepi beszédében a világon eluralkodó veszélyekre és súlyos, szűnni nem akaró válságokra hívta fel a figyelmet, majd a Márk Evangéliumából idézve kijelentette: „Istentől kérjük és várjuk az útmutatást, mert ami az embereknek lehetetlen, Istennek nem az, mert az Istennek minden lehetséges.” (Márk 10, 27) A főgondnok az erdélyi magyar egyházak gondjaira is rámutatott, a kihívásokra adandó válaszként pedig a Szentírás tanításait, a reformáció üzenetének újraélését, a lélek megújulását jelölte meg.

Christoph Sigrist, a zürichi Grossmünster templom lelkipásztora, a Svájci Református Egyház képviselője elmondta, követként hozta az összetartozás és együttérzés üdvözletét, a reformáció 500 éves évfordulójának alkalmából, a Zürichi Kanton Evangélikus-Református Egyház és a Svájci Evangélikus Egyházi Szövetség részéről. Ezt Zwingli Ulrich szavaival tette: „melyik a Krisztus Egyháza? Amelyik az Igéjét hallja. Hol az egyház? Az egész világban. Kik azok? Minden hívő ember. Ki ismeri őket? Isten.” A lelkipásztor hozzáfűzte: az egyháznak az a feladata, hogy átalakítsa a társadalmat egy összetartó, segítő, cselekvő erővé.

Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

Az ünnepi istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke hirdette az igét a Korinthusbeliekhez írt első levél 1. fejezetének 18-25. versei alapján. A reformátusok és evangélikusok közötti kapcsolatra utalva elmondta: „Isten az, aki megajándékoz minket a közösség lelkével. Mindazt, ami elválaszt minket, ellentétbe állít, az úrvacsora közössége eltörli, közel hoz bennünket egymáshoz” – jelentette ki, rámutatva a közös lelkészszentelés közösségformáló jelentőségére is, hangsúlyozva az ünnepi alkalom fontosságát. „Az ajándékok lehetnek sokfélék, de ugyanaz a lélek vagyunk” – hangzott el, majd a püspök szimbolikusan hozzátette, a két egyház közös fájának a gyökere ugyanaz, bármennyire messze és sokfele nyúljanak is egymástól az ágak. Leszögezte: nem szabad egy szimbolikus, felszínes ökumenizmussal megelégednie a két közösségnek, valódi összefogásra, egyetértésre van szükség.

A fiatal lelkipásztorok megfogadták: a szent hivatást Jézus Krisztusnak a hűséges szolgálatában, teljes odaadással gyakorolják, Isten igéjét a Szentírás és a református-evangélikus hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hirdetik, a szent sákramentumokat az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, híveik lelkigondozásán tanítás, családlátogatás és példaadás által a Krisztus keresztje és a tiszta evangélium szellemében buzgón munkálkodnak, az egyház építését odaadó hűséggel és példás élettel, elöljáróik iránti engedelmességgel, egyházaik törvényes rendjének megtartásával szolgálják. A jelölteket ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke bocsátotta ki az evangélium prédikálására és a szent sákramentumok kiszolgáltatására.

Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

A felszentelt lelkipásztorok nevében Kelemen Attila Csongor köszöntötte az egybegyűlteket. A teológián eltöltött évek értékes pillanataira, a tanulás hasznosságára emlékezett vissza, reflektált a gyakornoki év tapasztalataira, a számukra kijelölt út megismerésének folyamatára, mentoraik segítőkészségére. Kijelentette: akkor válnak bölcsekké, amikor mindazt az elméleti tudást, amelyet az évek során felhalmoztak, gyakorlatba tudják ültetni úgy, hogy „hitelesek és hűségesek maradunk Istenhez, aki elhívott, az egyházhoz, amely befogadott és önmagunkhoz.

Az istentisztelet egyik mozzanataként a Dési Református Egyházmegye átadta az egyházkerület vándorzászlóját a Kolozsvári Református Egyházmegyének. Bányai Csaba, a Dési Egyházmegye esperese a lelkipásztorok Istentől jött megbízatásáról, hírvivői szerepükről szólt, felhívva a figyelmet a vándorzászló szintén hírvivői jelentőségére. A vándorzászlót dr. Bibza Gábor esperes és Bódi Sándor egyházmegyei főgondnok vették át, a következő egy évben, a következő lelkészszentelő közgyűlésig pedig a Kolozsvári Református Egyházmegye lesz a zászló gazdája.

Tizenhárom fiatal lelkipásztor tett fogadalmat a reformátusok és lutheránusok közös lelkészszentelő ünnepségen

A felszentelt református jelöltek: Bányai Béla László, Bedő Judith Boróka, Kelemen Attila Csongor, Kovács László, Köblös Lehel, Monda Sándor, Szilágyi Róbert Béla, Tusa Róbert.

A felszentelt evangélikus jelöltek: Bencze Nimród, Illyés Sándor, Kerékgyártó Imola, Bandi Márta, Bencze Orsolya

 

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella