Kolozsváron ülésezett a Romániai Református Egyház Zsinata

Az IKE új énekeskönyvéről, a lelkipásztori állásokról, nyugdíjkorhatárról, lelkésztovábbképzőkről és a műszaki előadók helyzetéről is tárgyalt a Romániai Református Egyház (RRE) Zsinata 2021. július 8-án Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának épületében.

Csűry István királyhágómelléki püspök áhítata után a zsinat és bizottságainak rendes és póttagokkal való kiegészítése során Higyed János vette át Gál Sándor lelkipásztor helyét. Szintén Gál Sándor helyére a fegyelmi bizottságba Dénes István Lukács került, póttagnak választották Kánya Zsolt Attilát. A kánonjogi bizottságba a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Petrucz Izabella jogászt és Bogdán Szabolcs lelkipásztort jelölte.

Az alkalmon Csűry István királyhágómelléki püspök tartott áhítatot. 📸 Kiss Gábor

A RRE Zsinata elfogadta az Erdélyi IKE által kiadott Lelkem csak Téged áld című énekeskönyvet, amelyet mindkét egyházkerület vezetősége üdvözölt.

A jogszabály-módosítások során a testület a minősített gyülekezetek lelkészi állásának betöltéséről is határozott. A megváltozott jogszabály szerint a felszentelést követően a helyettes és beosztott lelkipásztori szolgálatban eltöltött idő önálló lelkipásztori szolgálatnak számít. A koronavírus-járványra való tekintettel azt is jogszabályba foglalták, hogy rendkívüli esetben a felszentelés elmaradását az illetékes egyházkerület elnöksége igazolja.

Jelentős változás történt a lelkipásztorok választásában is: a Zsinat arról határozott, hogy új lelkipásztori állás esetén a gyülekezet presbitériumának vállalnia kell, hogy azonnal betölti az állást, legkevesebb 10 évig fenntartja azt, biztosítja a lelkipásztor lakhatását és a besorolás szerinti fizetést, valamint lelkipásztori díjlevelet készít.

A testület a Püspöki Hivatal tanácstermében gyűlt össze. 📸 Kiss Gábor

Szintén jelentős módosítások történtek az egyházkerületi műszaki előadókat érintően: az eddigi fizetett állást tisztséggé alakították át. Az egyházkerületi közgyűlés választja a műszaki előadót építészmérnöki, műépítészi képesítéssel rendelkező egyháztagok közül. Az építési ügyek előadójaként tanácskozási tagja az egyházkerületi közgyűlésnek és igazgatótanácsnak. A Zsinat jól körülírta a műszaki előadó felelősségét is. A hozzá jutott terveket és költségvetéseket felülvizsgálja, javaslatokat tesz, kérésre megvizsgálja a megrongálódott egyházi épületeket, azok kijavítására vagy újjáépítésére javaslatot tesz, részt vesz az egyházi építkezések ellenőrzésében, a kész munkák átvételében. Mindezekhez igénybe veheti az egyházmegyei műszaki előadó segítségét. Munkájáról az egyházkerületi közgyűlésnek tesz jelentést. Gondoskodik a műemlékekre vonatkozó törvények pontos betartásáról, a műemlék épületeken tervezett bármilyen beavatkozás egyházi engedélyeztetéséről.

A koronavírus-járvány miatt felmerült problémákra is megoldásokat keresett a testület. 📸 Kiss Gábor

A zsinati ülésen az Országos Lelkésztovábbképző Testület szabályzatát is módosították. Egy cikluson belül a továbbképzési kötelezettség minden lelkipásztor számára egységesen 10 továbbképzési ponttal csökken azokban az években, amikor nem lehet továbbképző tanfolyamot szervezni. Az a lelkipásztor, aki önhibáján kívül a megelőző lezárt ciklusban nem teljesítette a továbbképzési kötelezettséget, de a következő ciklusban megszerzi a kötelező 50 továbbképzési pontot, az aktuális helyzetállás szerint kaphat továbbképzési igazolást.

A lelkipásztori állásokról és a nyugdíjkorhatárról is tárgyaltak a zsinati tagok. 📸 Kiss Gábor

A nyugdíjkorhatár vitáján azt hangsúlyozták, hogy egyházunk törvényeit összhangba kell hozni az állami törvénykezéssel. Ezért a nyugdíjazási korhatár 65 év marad. A nyugdíjjogosultság feltételeinek teljesülését követően a lelkipásztorok kérésre szolgálati helyükön folytathatják tevékenységüket 70. életévük betöltéséig. A szolgálat folytatásához szükséges a munkaadó beleegyezése, azaz a presbitériumnak – az esperes vezetésével – általános többséggel kell kérnie a munkaviszony folytatását, valamint a munkaügyi orvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás is szükséges.  Ez a törvény 2022. január 1-től lép életbe.

A két egyházkerület képviselői elfogadták az IKE új énekeskönyvének használatát. 📸 Kiss Gábor

A kinevezett lelkipásztorok jogi státuszára vonatkozóan a Zsinat arról döntött, hogy ha valamelyik gyülekezetben a lelkipásztori állást sem meghívással, sem pályázattal nem lehet betölteni, akkor a püspök kinevezhet helyettes lelkipásztort. A kinevezett helyettes lelkipásztor mindenben a megválasztott lelkipásztorhoz hasonló jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, de nem önálló lelkipásztor, megválasztásáig a püspök bármikor elhelyezheti. A kinevezett lelkipásztor három évig marad az állásban, amelyet csak kivételes esetben hagyhat el két év után. Önálló lelkipásztorrá válás céljából a kinevezett lelkipásztort az illetékes gyülekezet egy év leteltével megválaszthatja. A három év lejárta után az illetékes egyházmegye elnöksége intézkedik az állás betöltéséről.