Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

Hitvalló nappal zártuk idei nagy rendezvénysorozatunkat vasárnap, november 19-én Magyarón, amelyen idős testvéreinket is köszöntöttük, idősek vasárnapja lévén gyülekezetünkben. Hitvalló napunk témája a reformáció hitigazságai, tantételei köré épült: egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül Jézus Krisztus, egyedül a kegyelem, és egyedül Istené a dicsőség.

Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

Dr. Lengyelné Püsök Sarolta lelkésznő, egyetemi tanár előadásában halhattunk ezekről, amit Lengyel István magyarfenesi lelkipásztor igehirdetése előzött meg a Máté 5,43–45 igeversek alapján. Templomi együttlétünket Lengyel István lelkipásztor szavalata zárta Illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt című versével. Istentiszteletünkön a marosvásárhelyi cserealjai gyülekezet kórusa szolgált, és Berekméri Melinda lelkésznő szavalt.

Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

A gyülekezet minden tagját szeretettel, terített asztallal vártuk a kultúrotthonban, ahol ebéd közben újra halhattuk a kórust énekelni. Köszöntöttük idős testvéreinket, megjutalmaztuk vendégeinket, és azt a húsz bibliát olvasó gyülekezeti tagunkat, akik igéket helyeztek a kosárkába. Presbitereink jubileumi oklevelet vehettek át, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége adott ki azzal a céllal, hogy emléket állítson az erdélyi református egyház őrállóinak.
Végül két hitvalló, történelmet formáló személyről olvashattunk, láthattunk kiállítást: Árva Bethlen Kata református nagyasszonyunkról és Károli Gáspár bibliafordítónkról.

Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

A reformáció 500. emlékévében szervezett megemlékezéseink sorát 2017 májusában indítottuk útjára. Rendezvénysorozatunkat a reformációt hirdető zászló templomba való bevitelével kezdtük, és akkor fogalmaztuk meg azt a gyülekezetet érintő tevékenységet, hogy október 31-ig gyűjtsünk össze 500 bibliai igét a templomban, az erre a célra elhelyezett kosárkába, ezeket pedig hétről hétre olvashattuk. Istennek hála sikerült megvalósítanunk ezt a tervet. 972 bibliai ige került a kosárkába az őszi rendezvényünkig, november 19-ig. Az 500 bibliai igéből 239 ószövetségi ige, ebből 98 a Zsoltárok könyvéből való,  261 pedig újszövetségi ige volt.

Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

Pünkösd alkalmával községszinten (Fickó, Magyaró és Holtmaros) emlékeztünk a reformációra és annak hatására, amikor egyházmegyénk esperese Szász Attila körtvélyfái lelkipásztor, Magyaró szülöttje hirdette az igét, valamint  dr. Ősz Sándor Előd egyházkerületi levéltáros tartott előadást a Felső Maros-mente reformációjáról. A szászcsávási vegyes dalárda, a szászrégeni egyházközség kórusa és a marosvécsi gyülekezet gyermekcsoportja furulyázott korabeli dallamokat, végzett szolgálatot. Kocsis Előd magyarói ifjú pedig szavalataival rávilágított a reformáció örömeire és a gályarabok nehéz sorsára,  Istenbe vetett hitük méltóságára. A jövendő emlékfái című projektünket is sikerült megvalósítani, amikor 250 gyümölcsfacsemetét ültettünk el november elején.

Reformáció 500 – hitvalló nap Magyarón

Köszönjük mindazoknak, akik bekapcsolódtak rendezvénysorozatunkba, az előadóknak, szolgáló kórusoknak és presbitercsaládjainknak, akik gondolataikkal, hozzáállásukkal, cselekedeteikkel is hirdették, hogy méltók hitvalló elődeikhez. A reformáció nem egy egyszeri alkalom, az egy folyamat, egy állandó istenkeresés és az egyetlen Isten megtalálása minden élethelyzetben. Ezért szeretnénk mi is folytatni vasárnapról vasárnapra az ige olvasását, azaz a kosárkába helyezett igék felolvasását a templomban, valamint reformátorainktól idézeteket feleleveníteni 95 alkalmon. Isten legyen ebben segítségünkre.

Takács Malvin lelkipásztor