Mezőbándon tartotta közgyűlését az EREK Nőszövetsége

Megtartotta éves közgyűlését az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége. Június 26-án, szombaton a mezőbándi református templomban gyűltek össze az asszonyok, ahol elhangzott az elmúlt év értékelése, a következőre időszakra szőtt tervek, és kiosztották a Kert az Édenben pályázat díjait.

A tágas mezőbándi református templom adott otthont az idei közgyűlésnek. 📷 Berekméri Gabriella

Az ünnepi alkalmon az igét Szegedi László generális direktor hirdette a Zsid 11,31 és a Jak 2,25 alapján. Ráháb történetére reflektálva rámutatott: Isten a rossz erkölcsű nőt is a hősök sorába terelte, hiszen feláldozta népét, családját, városát, és az Úr mellett döntött. Példaképpé válik, hiszen rendkívüli a hite annak ellenére is, hogy senkitől nem kapott eligazítást. Könnyű Isten mellett dönteni, amikor a családban imádságban növünk fel, templomba járunk. Ráháb hitetlen országban, bűnös városban élt – hangzott el az igehirdetés során. A lelkipásztor hozzátette: csodálatos, hogy Isten ilyen mélyről is fel tud emelni valakit, a legrosszabbat is fel tudja használni az ő munkájára.

A köszöntések rendjén Jakab István maros-mezőségi esperes a Zsolt 42,6 verssel biztatta az egybegyűlteket:

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!”

Elmondta, Dávid is vívódott, ahogyan mindnyájan az elmúlt másfél évben. A hívő ember is elcsügged, Isten gyermekei előtt sem ismeretlen ez, hiszen átéltük, milyen fájdalmas a távolágtartás a templomtól és közösségtől. Az esperes kijelentette: meg kell tanulnunk Dávidtól, hogy önmagunkat is buzdítsuk, ne engedjünk a csüggedésnek.

Az istentiszteleten az igét Szegedi László Tamás generális direktor hirdette. 📷 Berekméri Gabriella

Kovács István egyházkerületi diakóniai előadó-tanácsos köszöntőjében Jézusról beszélt, aki tudatában volt a rá váró szenvedéseknek, és így is kitartóan tanította a tanítványokat: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” A tanácsos hozzátette: „Mi is sokszor keressük az igazságot, de tudjuk, olyan Isten fog minket kézen, aki mindeneknek Ura, és meg fog látszani, hogy hűséggel követtük.” Nyíri Hunor mezőbándi lelkipásztor az 1500 lelkes gyülekezet életéről és az 1883–1885 között épült és 2015-ben felújított templomukról beszélt, majd átadta a szót a gyülekezet kórusának.

Borsos Melinda nőszövetségi elnök beszámolt az elmúlt év történéseiről. 📷 Berekméri Gabriella

Borsos Melinda elnöknő a Lk 19,37–38 versekkel köszöntötte a közgyűlést, majd beszámolt a 2020-as évről, amely új kihívások elé állította a nőszövetséget. 13 egyházmegye jelentése szerint az elmúlt évben 392 nőszövetségi csoportban 5337 tag tevékenykedett a közösségekben. „A szükséghelyzetben elrendelt korlátozások leszűkítették a szolgálat lehetőségét. A személyes találkozás hiánya meggyengítette közösségeinket. A betegségtől való félelem bizalmatlanságot, önzőséget keltett az emberekben. A nem egyértelmű rendelkezések miatt nem mindig tudtuk, hogy mit, mennyit lehet végezni a szolgálatból. A bizonytalan állapotban, amikor végül a templomok ajtaja is bezárult, a nőszövetség megtorpant, de élete a járvány idején sem állt meg. Hamar megtalálta a szolgálat új módját” – mondta el Borsos Melinda, majd beszámolt a jó példákról, tevékenységekről.

Az alkalmon a mezőbándi gyülekezet kórusa szolgált. 📷 Berekméri Gabriella

Az egyházkerületi elnökség napi ige mellett imaláncot indított az EREK Nőszövetségének Facebook-oldalán, általános volt a betegekre való figyelés, telefonos kapcsolattartás, a karanténban levők segítése, ellátása élelemmel, gyógyszerrel. Sok gyülekezetben maszkot varrt a nőszövetség ajándékba az egyháztagoknak vagy adományba a kórháznak. Egyes helyeken igehirdetések vázlatát hordták ki az idősebb gyülekezeti tagokhoz, a betegekért imaláncok indultak. A korlátozások lazulásával pedig egyre több feladatot tudtak már ellátni az asszonyok: szabadban tölthető programokon vettek rész, virágoskerteket ápoltak, temetőket takarítottak, gyógynövényt gyűjtöttek, szeretetcsomagokat készítettek az időseknek, betegeknek.

„Visszatekintve az elmúlt évre egyértelműen kijelenthetjük, hogy más volt, mint a többi. Eddig nem tapasztalt életélmények részesei lehettünk egyénenként és közösségként. Voltunk betegek, bizonytalanok, esetleg reménytelenek. Megtapasztaltuk a gyászt és a fájdalmat, féltünk, aztán reménykedtünk.

Imádkoztunk, és imáinkat meghallgatta Isten. Nem tehetünk mást, minthogy hálás szívvel beszéljünk ezekről az élményekről és az Isten csodálatos tetteiről”

– összegzett Borsos Melinda elnöknő.

A Kert az Édenben pályázat okleveleit a felelős bizottság, Székely Ella, Ungvári Éva és Szabó Edit adta át. 📷 Berekméri Gabriella

Az elnöki beszámoló után a régiós elnöknők – Szőllősi Etelka, Bukovinszky Csáki Tünde, Borbándi Erika és Berszán Margit – köszöntötték röviden a közgyűlést, és számoltak be régiójuk helyzetéről. A hagyomány szerint három egyházmegye is bemutatkozott. Ezúttal a marosi, maros-mezőségi és nagyenyedi egyházmegyék nőszövetségeinek tevékenységét ismerhették meg a jelenlevők Szövérffi Melinda, Nagy Lilike és Boros Erzsébet jóvoltából. Minden térségből arról számoltak be az asszonytestvérek, hogy a bezártság, szigorítások, betegség ellenére is tevékenyek maradtak a nőszövetségek tagjai. Ha el is maradtak a nagy, látványos találkozások, a templom körüli sürgölődés, szeretetszolgálat, a betegek, magányosak segítése nem maradt el a legnehezebb időszakokban sem.

A régiós elnökök is beszámoltak a tevékenységekről. Szőllősi Etelka az észak-erdélyi régióról beszélt. 📷 Berekméri Gabriella

A közgyűlésen kiosztották a Kert az Édenben pályázat okleveleit is. Székely Ella elnök, Ungvári Éva és Szabó Edit a nyolc pályázó nőszövetségnek személyre szabott okleveleket adott át:

Ikafalva, Sáromberke, Nagygalambfalva, Marosvásárhely-Felsőváros, Balavásár, Gyulakuta, Vámosgálfalva és Szováta nőszövetségei részesültek elismerésben munkájukért.

A továbbiakban a közgyűlési tagok elfogadták a 2020-as számadást és a 2021-es költségvetést, egyeztették a következő időszakra az eseménynaptárt, majd javaslatokat gyűjtöttek egy közös stratégia kidolgozására. A szervezet a következő területekre kíván célzottan odafigyelni a jövőben: hitápolás, hitmélyítés, teremtett világ védelme, ökomozgalom, családvédelem, vegyes házasság program, fiatal édesanyák megszólítása, nemzetnevelés, veszteséget szenvedett csoportok támogatása, diakónia, kapcsolatépítés szervezeteken belül és között.