Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés indul Illyefalván

Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés indul 2023 februárjában Illyefalván.

A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és az illyefalvi KIDA (Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány) közös szervezésében megvalósuló képzés főként segítő hivatású szakembereknek szól: lelkészek, pedagógusok, orvosok, gyógypedagógusok, pszichológusok, jogászok, szociális munkások, vallástanárok stb. jelentkezését várjuk.

Az előírt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeket a hallgatók az illyefalvi Konzultációs Központban teljesíthetik, melynek létesítéséhez hozzájárult az Egyetemi Tanács. A program célja a mentálhigiénés szemléletmód elsajátítása, mely elsősorban az alaphivatás gyakorlását segíti elő elméleti, gyakorlati és önismereti stúdiumok révén, a mentálhigiénés ismeret- és készséganyag átadásával. A program akkreditált. Az oktatói munkát a KRE Bölcsészettudományi Kara részéről megbízólevéllel rendelkező külső szakemberek biztosítják.

A képzés a KRE BTK Pszichológiai Intézet – Pszichológiai Továbbképző Központ égisze alatt zajlik.

A képzés helyszíne: Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány – KIDA, Illyefalva

Szakfelelős: dr. Kiss Paszkál intézetvezető egyetemi docens

Szakvezető: dr. Kövi Zsuzsanna docens, a KRE Pszichológiai Továbbképző Központjának vezetője.

A képzés szervezője a Konzultációs Központ részéről Kató Ibolya pszichológus, a Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője.

A hallgatók költségeinek 15%-át a KIDA alapítvány finanszírozza, a fennmaradó összeget a hallgatók fizetik be az alapítványnak. A képzés alatt a bentlakásos képzés feltételei (szállás és étkezés)  biztosítottak. A 2 éves elméleti és gyakorlati képzés 1300 lej(félév)-be kerül. Azok, akik már teljesített és elfogadott önismereti diplomával rendelkeznek   mentesülnek az önismereti képzés díja alól. A 150 órás önismereti képzés 1950 lejbe kerül.

A képzés szerkezete:

A program teljes óraszáma 520 óra, amelyből

  • 140 óra elmélet (tantermi előadás 82 óra, témafeldolgozó szeminárium 58 óra), 2023 februárjától
  • 230 óra gyakorlat (tanulmányi kiscsoportokban),
  • 150 óra önismereti csoportmunka – 2023 tavaszától a képzés első három félévében

Utóbbi követelmény alól felmentést kaphatnak azok, akik előzetesen részt vettek a tanszék által elismert, legalább 150 órás önismereti csoportfolyamatban, minősített szakemberek vezetésével.

A képzés Budapesten, záródolgozat megvédésével és záróvizsga teljesítésével fejeződik be. A hallgatók „mentálhigiénés segítő szakember” megnevezésű oklevelet szereznek, amelyet az egyetem bocsát ki számukra.

Tanulmányi kötelezettségek: http://www.kre.hu/btk/images/doc/mentalhigiene_tanulmanyi_kotelezettsegek.pdf

A jelentkezés feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett felsőfokú (BA, MA) végzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.

A jelentkezés két lépése:

  • elektronikus jelentkezés az egyetem honlapján:

az alábbi linkre kattintva az online jelentkezési felület kitöltésével: a KRE honlapján.

majd ezt követően

  • az alábbi papíralapú dokumentumok postázása:

az elektronikus jelentkezést követően egy visszaigazoló e-maillel megkapott, nyomtatott, aláírt

a.) jelentkezési lap,
b.) megszerzett diploma, oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges),

c.) szakmai önéletrajz,
d.) motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben),

e.) korábbi, minimum 150 órás önismereti csoportmunka teljesítését igazoló tanúsítvány

(amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyennel)

Kérjük, hogy az elektronikus jelentkezéssel párhuzamosan a jelentkezési anyagokat postai úton is küldjék meg a KRE Pszichológiai Intézet címére, hogy azok a jelentkezési határidő lejárta előtt biztosan megérkezzenek az Intézetbe!

Az egyetem címe:

KRE Pszichológiai Intézet (Kovács Sarolta)

Postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, V. épület, 211-es szoba

Telefon: (06-1) 430 23 42

e-mail: kovacs.sarolta@kre.hu

FIGYELEM!!!- A következő iratokat kérjük beküldeni a KIDA Alapítványhoz is

a.) a nyomtatott és aláírt jelentkezési lap

b.) a megszerzett diploma, oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges)

c.) szakmai önéletrajz

d.) motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben),

e.) korábbi, minimum 150 órás önismereti csoportmunka teljesítését igazoló tanúsítvány

(amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyennel)

Fundația KIDA

Kató Ibolya

Postacím: 540052 Sf. Gheorghe

str. Diószeghi László nr.2.

Jud. Covasna

Tel. 0724/266020

E-mail: kida.iroda@gmail.com

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy csak olyan személyek jelentkezhetnek a felvételire és a képzésre, akik Romániában élnek és dolgoznak, felvállalják a teljes képzésen való részvételt, valamint ebben az időszakban más képzésre vagy továbbképzésre nem iratkoznak be, ugyanis csak ezen személyek támogatását vállalja az egyetem. Ugyanakkor az a hallgató, aki az egyes tárgyak óráinak 20%-án nem vesz részt, oklevelet sem kaphat!

A jelentkezőknek az önéletrajzban fel kell tüntetniük postai címüket, telefonszámukat és e-mail címüket.

 

Jelentkezési határidő: 2022.  december 23, elektronikusan, http://www.kre.hu/btkfelveteli és a megadott címen postán eljuttatva.

A felvételi beszélgetés időpontja 2023. január 14, reggel 9 óra, a KIDA alapítvány székhelyén.

Érdeklődni a 0745-049945 (Kondor Ágota), illetve a 0724-266020-as (Kató Ibolya) telefonszámon lehet.