Memorandum az erdélyi magyar történelmi egyházak ingatlanjainak restitúciójáról

A romániai kommunista önkényuralom 2.140 ingatlant kobzott el jogellenes módon a négy magyar történelmi egyháztól. A különböző kormányrendeletek, két hatályos restitúciós törvény és azok számtalan végrehajtási határideje ellenére, az erdélyi magyar történelmi egyházak jogos tulajdonuknak csak mintegy felét vehették birtokba, tulajdonképpeni használatukba pedig az ingatlanok alig egyharmada került.

Memorandum az erdélyi magyar történelmi egyházak ingatlanjainak restitúciójáról

A nemzetközi közösség többször is figyelmeztette a román államot arra vonatkozóan, hogy kötelessége ezen – emberi alapjogokat sértő – helyzetet orvosolni. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 176/1993. számú Ajánlása, valamint 1123/1997. számú Határozata Románia kötelességévé tette az egyházi vagyonoknak a restitutio in integrum elve alapján való – maradéktalan – visszaszolgáltatását. 2005. május 23-án az Egyesült Államok Képviselőháza egyhangúlag elfogadott határozatban sürgette a romániai kisebbségi egyházak ingatlanjainak a visszaszolgáltatását. Egy évvel Románia európai uniós csatlakozása előtt az Európai Parlament annak szükségességét hangsúlyozta, hogy „gyorsítsák fel az ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó törvény gyakorlatba ültetését” (az Európai Parlament 2005. december 15-i, Romániáról szóló határozatának 21. cikkelye).

Az Európai Parlament idézett határozata világosan rámutatott a romániai jogrendszer – ezen a téren is megmutatkozó  – legszembeszökőbb hiányosságára: Romániában csak hosszas késedelemmel, vagy éppenséggel egyáltalán nem ültetik gyakorlatba azokat a törvényeket, amelyeket az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok nyomására hoztak meg. A hatályos törvények ráadásul a politikai széljárás kénye-kedve szerint változtathatók.

Az egyházak indítványait és alapvető érdekeit semmibe véve, sőt egyházaink kifejezett tiltakozása ellenére fogadta el 2013. április 17-én a román parlament a kommunizmus idején államosított ingatlanokra vonatkozó új jogorvoslati törvényt.

A vallásszabadság  újabb súlyos korlátozásaként, a 2013 áprilisában megújított levéltári törvény nem rendelkezik az egyházaktól elkobzott levéltári anyagok visszaszolgáltatásáról. E felbecsülhetetlen értékű történelmi és kulturális hagyaték állami bitorlását az Emberi Jogok Európai Bírósága az elmúlt évek során többször is bírálta Romániát.

Felháborítónak tartjuk, hogy 2012. június 28-án a buzăui bíróság jogtalanul visszaállamosította a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot. Visszatetsző módon ráadásul a romániai egyházi javak visszaszolgáltatására felállított Különleges Restitúciós Bizottság három tagját három év szabadságvesztésre ítélték, mert a sepsiszentgyörgyi kollégiumot visszajuttatták jogos tulajdonosának, a református egyháznak. Meggyőződésünk, hogy a Restitúciós Bizottság tagjainak ilyetén meghurcoltatása „elrettentő példa” kíván lenni mindazok számára, akik Romániában részt vállalnak az egyházi tulajdonok visszaszolgáltatásában. Aggodalmunknak adunk hangot ugyanakkor, hogy a fonák ítélet veszélyes jogi precedenst teremthet további, már jogosan visszaszolgáltatott egyházi tulajdonok „újra-államosítására” nézve.

Odafigyelésüket kérjük erre, az EU teljes jogú  tagországainak egyikében – Romániában – zajló, anakronisztikus „koncepciós perre”. Kérjük, hogy az Unió illetékes hatóságai kövessék szoros figyelemmel ezt, a romániai ingatlan-restitúció  általános vonatkozásában is igen kényes bírósági eljárást.  

A buzăui bíróság megalapozatlan döntését a történelmi egyházaink, a magyar kisebbség, a jogállamiság, és az uniós állampolgárok elleni közvetlen támadásként értékeljük. A botrányos eset nyomán, 2012. szeptember 1-jén sokezer ember vett részt a református egyház melletti, sepsiszentgyörgyi szolidaritási megmozduláson. A helyi önkormányzat képviselői, a polgármester, a megyei tanács tagjai, és a testvéregyházak képviselői is csatlakoztak a nagyszabású demonstrációhoz, melynek keretében arra szólítottuk fel az illetékes szerveket, hogy azonnali hatállyal vessenek véget a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási kísérletének, amennyiben az a kommunista diktatúra legsötétebb időszakát idézi.

Bizakodással fordulunk az Európai Intézmények illetékes vezetőihez, közbenjárásukat kérve híveink jogos igényeinek teljesüléséhez, a következők szerint: 

 

  • a jogállamiság romániai érvényesülésülése;
  • a jogtalanul elkobzott egyházi vagyon maradéktalan visszaszolgáltatása, a restitutio in integrum elvének alapján;
  • az egyházi ingatlanokat visszaállamosító törekvések felszámolása.

 

Egyházaink jogos tulajdonukat követelik vissza. A román hatóságok eljárása teljességgel ellentmond az EU Alapvető  Jogok Chartája szellemének, és kifejezetten sérti annak vallási szabadságra vonatkozó 10. cikkelyét, valamint a tulajdonhoz való jogra vonatkozó 17. cikkelyét.

 

Kolozsvár, 2013. szeptember 19.

 

 

Jakubinyi György érsek, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Kató Béla püspök, Erdélyi Református Egyházkerület

Benczédi Bálint Ferenc püspök, Unitárius Egyház

Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Evangélikus Egyház