Csak Isten akaratával történhet minden – megújult az újtordai templom

Kívül-belül teljesen felújították az újtordai református templomot. A nagyszabású projekt sikeréért, Isten áldásáért vasárnap, október 2-án ünnepi istentiszteleten adott hálát a gyülekezet.

Teljes felújításon esett át az újtordai református templom. 📸 Kiss Gábor

2019 tavaszán régészeti ásatásokkal indult a folyamat – mondta el a vasárnapi ünnepségen Vincze Csongor újtordai lelkipásztor, a Tordai Református Egyházmegye esperese. A templomban és udvarán egyaránt alapos ásatásokat végeztek egy egyházkerületi pályázat keretében, amely tíz erdélyi templom kutatását és a róluk szóló könyv kiadását finanszírozza. Az ásatások során emberi maradványokat, két kriptát és egy Árpád-kori templom alapzatát találták meg.

A munkálatok egyik látványos eredménye, hogy feltárták a mennyezet gótikus kőbordázatát. 📸 Kiss Gábor

A felújítási munkálatok 2021 januárjában kezdődtek el: mélyre ásva újraalapozták a templombelsőt, kívül-belül korszerű, nedvességálló, új vakolat került az épületre, valamint a villanyhálózatot is teljesen kicserélték. Látványos újdonság a belső térben, hogy feltárták a több rétegnyi vakolat és festék alól a templommennyezet gótikus kőbordázatát és az ablakszegélyeket. Új padokat készítettek, a belső bútorzat többi darabját, köztük az 1802es szószéket is restaurálták, megtisztították, a gyülekezeti tagok adományaiból pedig új csillárt szereltek a templomba. Az udvaron új járda készült, a templomtornyot rézlemezzel fedték be. A felsoroltak mellett az esperesi hivatalt is felújították, kibővítették. A munkálatokat a magyar kormány az Erdélyi Református Egyházkerület által 3 millió lejnyi összeggel támogatta.

Az újtordai városrészt szász telepesek alapították a 13. század végén, templomukat Szent László tiszteletére szentelték fel. A 16. századból számos feljegyzés maradt a templomról a helyi plébánia jegyzékében. 1601-ben nagy csapás érte a helyieket: Basta tábornok támadásai következtében sokan elpusztultak. Az elnéptelenedett városba végül Bethlen Gábor költöztette be katonáit – ekkor váltak külön Ótordától, az újtordai templom pedig a reformátusoké lett. A templom építésének nagy része a 16. századra tehető, a várfal 15. századi. Az 1800-as évek elejéről több beavatkozásról, átalakításról maradtak fenn adatok.

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsolt 127,1–2 alapján. A múlt nagy templomépítőire emlékezett, kiemelve Salamont, akinek a felolvasott zsoltár a hálaadó éneke. A király benne nem a maga érdemeiről beszél, hanem megtanítja, hogyan munkálkodik Isten. Az igehirdetésben elhangzott: sikertelenség esetén rögtön az emberi akadályokat keressük, miközben azt kellene megvizsgálni, hogy Isten akarta-e a történéseket, netán türelemre int azzal, ha nem kapunk meg rögtön valamit. Kató Béla feltette a kérdést, hogy a mai közösség elhiszi-e, amit a Heidelbergi Káté 28. felelete mond: Isten mindent annyira kézben tart, hogy az ő akarata nélkül semmi sem történhet? Vagy hagyjuk, hogy a félelem eluralkodjon rajtunk? Az újtordai gyülekezetben nem áll meg az élet a templom felújítása után sem, hiszen a közösség csak úgy lehet eredményes, ha nemcsak a templomot, hanem a gyülekezetet is építi, Istenben bízva pedig átélheti ennek a kornak a veszedelmeit is.

Az ünnepséget a helyi gyerekek műsora zárta.📸 Kiss Gábor

Kolumbán Vilmos József főjegyző az 1Kor 16,13–14 versekkel köszöntötte a gyülekezetet: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” A püspökhelyettes rámutatott: a tordai reformátusoknak gazdag története van, amelyhez élő jelen és jövő is társul, ha továbbra is erős marad hitében, a szeretetben és közösségében – így megsegíti az Úr azokat, akik segítségül hívják. Az anyaországot képviselve Simon István Előd konzul szólt az ünneplőkhöz. Úgy véli, nemcsak fizikai, hanem lelki-szellemi kinccsel is gazdagodtak a tordai reformátusok és a város, hiszen a közösségi élet gyakorlására biztosít teret a megújult templom. A kitartó munkáért és a támogatásokért Irsai József gondnok mondott köszönetet a gyülekezet nevében. Az ünnepséget a helyi gyerekek és a kórus műsora zárta.