A közösen végzett munkának építő ereje van – megújult a magyarfodorházi templom

Teljesen felújították Magyarfodorháza református templomát. A magyar kormány Erdélyi Református Egyházkerület által nyújtott támogatásának köszönhetően a kis szamosháti gyülekezet két év alatt kívül-belül rendbe tette a hajlékot. A közösség szombaton, október 15-én tartott hálaadó istentiszteletet.

A közösség szombaton, október 15-én tartott hálaadó istentiszteletet.📸 Kiss Gábor

A fodorházi templomon először a tetőt újították, majd a műanyag nyílászárókat klasszikus zsalugáteres ablakokra cserélték. A külső-belső festés is megtörtént, emellett a régi, szétmállott kőpadlót is kicserélték – mondta el Gáspár Károly lelkipásztor. Magyarfodorháza társegyházközsége Bodonkútnak, Magyarmacskásnak és Ördögkeresztúrnak, leányegyházközségként Kisesküllő, szórványként pedig Magyarderzse és Páncélcseh tartozik ugyanide.

Magyarfodorháza a Szamos-hátsághoz tartozik. 📸 Kiss Gábor

Az istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsolt 74,9 vers alapján: „Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még.” A zsoltár szavai olyan helyzetben hangzanak el, amikor a nép mélyponton van, mindene romokban hever. Ennél még nagyobb baj, hogy a közösségen a belső romlás jelei is mutatkoznak. A nép azonban a romokon kimondja, hogy Isten hatalmas. „Népünk és egyházunk sokszor volt ilyen romos állapotban” – idézte fel Kató Béla, majd biztatta a gyülekezetet, hogy még akkor is, ha romosnak és reménytelennek tűnne a helyzete, Isten kirendeli a szolgákat, akik alkalmasak a hivatás betöltésére, és küld erősítést a közösségnek. A templomba járó híveknek az a feladata, hogy a legnehezebb helyzetekben is igazi imádságban szóljanak az Úrhoz, amely őszinte, bűnbánó, a jövőre is tekint, és reménykedik. A fodorházi templom megújulása is benne volt Isten tervében, a megtelt padok pedig bizonyítják, hogy mindvégig a gyülekezet mellett állt az Úr.

Gáspár Károly lelkipásztor felelt a társegyházközség templomainak felújításáért. 📸 Kiss Gábor

Az alkalmon Bibza Gábor kolozsvári esperes szólt az egybegyűltekhez, majd Gáspár Károly lelkipásztor az 1Pt 5,7 verssel köszöntötte a gyülekezetet: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” Kőrösi Viktor Dávid konzul gratulált a gyülekezetnek a sikerekért, és arra biztatta a közösséget, hogy bátran merjenek a továbbiakban is kezdeményezni jövőjük érdekében. Antal Géza Kolozs megyei tanácsos szerint a szamosháti gyülekezetek bizonyítják, hogy van élet a szórványban. Az ünnepségen köszöntőt mondott Laurențiu Vasile Grigore ortodox lelkipásztor, valamint Ana Chighir polgármester. Jelen voltak a frízföldi de Bloem család tagjai is, akik egy alapítványon át évente támogatják a társult egyházközség gyülekezeteit.

Az istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

Az úrvacsorás istentiszteleten Lukács Endre kalotaszentkirályi lelkipásztor mondott ágendás beszédet. Az alkalmon a kolozsvár-kerekdombi gyülekezet Crescendo kórusa szolgált, emellett az ünnepségen Tussay Gizella gyülekezeti tag és unokája, Kovács Jázmin, valamint Bíró Gizella és Gáspár Szilárd szavalatai hangzottak el.