Megújult a zágoni református templom

Kívül-belül megújulva várja a zágoni református templom a közösségre vágyókat. A gyülekezet 2018. november 11-én mondott hálát Istennek, és köszönte meg a támogatóknak hálaadó istentisztelet keretében, hogy a magyar kormány támogatásával, valamint önerőből sikerült a templomot újra otthonossá tenni. 

Megújult a zágoni református templom

Ünneplőbe, népviseletbe öltözött gyerekek futkorásznak a zágoni parókia és templom környékén vasárnap reggel 10 órakor. Alig egy óra múlva kezdődik a hálaadó istentisztelet. Dezső Tibor András lelkipásztor izgalommal várja a vendégeket, és ahogy érkeznek, sorra tessékeli be őket a parókiára egy süteményre, pohár vízre. Alig fél óra múlva már mindenki megérkezett. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érkezik utoljára, vele együtt indul a meghívottak sora az irodába, ahol Dezső Tibor András lelkipásztor megmutatja az egyházközség értékes könyvgyűjteményét, majd együtt vonulnak át a templomba. Az udvaron is népes tömeg várja őket, Kató Béla püspököt régi ismerősként üdvözli Berszán Lajos kanonok, majd, amikor az orgona elhallgat, mindenki bevonul a templomba. 

Megújult a zágoni református templom

A zsúfolásig telt istenházában Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese végez liturgiai szolgálatot, majd Kató Béla püspök a Zsid 13,15-16 alapján hirdeti az igét. Prédikációjában arról beszél, hogy az ember inkább hajlamos kéréseket fogalmazni meg Isten felé, a hálaadásról azonban gyakran megfeledkezünk. Az áldozathozatal nem csak köszönetnyilvánítás, hanem visszaadás abból, amit Istentől kaptunk. Az ószövetségi áldozatra ma már nincs szükség, de nem is használhatjuk az áldozathozatalt arra, hogy a lelkiismeretünket ezzel elhallgattassuk, hiszen Krisztus ezt az áldozathozatalt értünk teljes mértékben elvégezte. Krisztus áldozata győztes áldozat, egyszer és mindenkorra elvégezte helyettünk. Isten nem kéri az embert, hogy áldozatot hozzon, az ige szerint azonban mégis szükség van rá, a hálaadás áldozatára. A hálaáldozatot nem lehet letudni, Isten csupán a vele való közösséget várja el tőlünk. A templom felújításának áldozata csak akkor érte meg, ha ez a mindennapokban is látható lesz abban, hogy Istennel találkozni jövünk. Isten dicsőítésének valós következményei vannak, amelyek a mindennapjainkat meghatározzák, nem csak az ünnepnapokat. Aki komolyan gondolja Isten dicsőítését, az nem feledkezhet meg a társáról, a közösségének tagjairól, észre kell vennie a másikat, akivel közösséget tud formálni. A lélek megújulását cselekedetek követik. Az áldozatot, amellyel a templom megújult egy nemzet adta össze, nekünk kötelességünk ezt az áldozatot a magunk helyén láthatóvá tenni cselekedeteinkben. 

Megújult a zágoni református templom

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese köszöntőjében hangsúlyozza, hogy az örökkévaló Isten bennünket, az ő változó gyermekeit, összeköti az ő örökkévaló akaratával. Ez egy nagy lehetőség, ez a nap annak az ünnepe, hogy mi, Isten földi eszközei a Mindenhatónak, az ő akarata és áldása mellett elvégeztük a kapott feladatokat.

Dezső Tibor Attila zágoni lelkipásztor szerint a ház, amit Isten házának neveznek, a falu háza is, mert ebben a házban szentelődik meg az ember, itt járulnak hozzá ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljék mindenki számára, hogy Isten letekintett rájuk, és rendelt olyan embereket, akik pártfogásukba vették az egyszerű embert, és eljuttatta hozzájuk azt, hogy Isten meghallgatta a kérésüket, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy legyen hely a hálaadásuknak, megszentelődésüknek. A lelkipásztor elmondta, hogy két emléktáblát helyeztek el a felújítás és a hálaadó ünnep emlékére a templom bejáratánál. A lelkipásztor szerint három személy összefogásának köszönhetően (Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, Kató Béla erdélyi református püspök, Kis József polgármester) kapták meg azt a segítség, amivel sikerült a templomot helyreállítani. A munkálatokat két ízben is támogatta Magyarország kormánya, először 10 millió forintot kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, majd, ahogy haladtak a templom felújításával és újabb gondok kerültek elő, a magyar állam 29 millió 870 ezer forinttal járult hozzá a felújításhoz. A gyülekezet saját alapból 2 570 000 forintnyi önköltséggel járult hozzá a munkálatokhoz. A munkálatok teljes összege 42 163 192 lej, ebből újították fel a tetőszerkezetet, cserepeket cseréltek, felújították a gerendázatot, a külső vakolatot, tornyot, belső vakolatot, kicserélték az ablakokat. Körbe megásták az alapot, járdaszegélyt öntöttek, hogy a vizet elvezessék a templom mellől, a várfalat is befejezték, ez volt a gyülekezet saját hozzájárulása, valamint az imaház is megújult kívülről.   

Megújult a zágoni református templom 

Berszán Lajos kanonok zágoni születésűként szól az ünneplőkhöz, majd Kis József polgármester köszöni meg a nagymértékű támogatást köszöntő beszédében. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, Zágon szülötteként mond köszöntő beszédet, amelyben megköszöni a magyar kormánynak, hogy olyan területeken támogatja az erdélyi, székelyföldi magyarságot, amelyek létfontosságúak. 

Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes beszédében hangsúlyozza, Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Ezért az égi hazához is hűtlen az, aki földi hazájának, közösségének a sorsával nem törődik. Isten küldetést adott, hogy nemzetünk megmaradását szolgáljuk. A miniszterelnökhelyettes szerint a keresztyénség és a nemzet nem szembe állnak egymással, hanem egymást erősítik. Akik a nemzeti létet nem tekintik értéknek, az emberiség értékgazdagságát rabolják meg. Semjén Zsolt szerint a sovinizmus mélységesen keresztyénellenes, minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, Isten egy gondolata. Minden nemzetnek kötelessége, hogy saját magát megőrizze, kibontakoztassa és felmutassa, így gazdagítja az egyetemes emberiséget. A magyarság megtartásának fundamentuma a történelmi magyar egyházak. A miniszterelnökhelyettes szerint mindannyiunknak a magunk helyén kell megtennünk mindent, hogy nemzetünket megőrizzük. 

Megújult a zágoni református templom

Fotó és szöveg: Kiss Gábor