Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet

Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet

Most azért adj nekem bölcsességet és tudo- mányt, hogy a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?” (2Krón 1,10)

Kicsoda kormányozhatja Isten népét? Kicsoda lehet Isten szavának tolmácsa, Isten képviselője az emberek között? Salamon kérdése Isten minden szolgájának gyakori dilemmája. A szolgálatra való elhívás, a teológiai képzés idején szerzett tudás, a szolgálati eskü, az adott gyülekezettől vagy akár testülettől kapott megbízatás ellenére néha szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel: vajon lehetek akár én is Isten alkalmas szolgája? Vajon valamiképpen nem váltam méltatlanná? 

Salamon bölcsen élt az Istentől kapott, mesébe illően egyedi lehetőséggel: nem mulandó értékű, birtokolható dolgot kért, amit a rozsda és a moly megemészt vagy a tolvajok ellophatnak, hanem (még több) bölcsességet és tudományt. Élethosz- szig gyarapítható, időtálló, sőt értékben is növekvő ajándékokat. 21. századi lelkipásztorokként ösz- szehasonlíthatatlanul több eszközünk van a szol- gálatra, mint Salamonnak volt – de semmivel sem kevesebb szükség van ma az Istentől kérhető és fo- lyamatos odafigyeléssel gyarapítható bölcsességre és tudományra, mint évszázadokkal korábban volt. A folyamatos tanulás közmondásos jellemzője a magyar lelkipásztornak-papnak, keretek és komoly önfegyelem nélkül azonban nehéz az igényességet fenntartani. 

A lelkésztovábbképzések az Istentől jövő bölcsesség és tudomány célba juttatásához próbálnak fegyelmezett és igényes kereteket biztosítani. 2014-es újraszervezése óta a továbbképzés rend- szere a Romániai Református Egyházban szolgáló lelkipásztorok mindegyikének lehetőséget kínált a teológiai tudományokban való elmélyülésre, kis- csoportos, interaktív módszerű vagy plenáris előa- dásokban zajló tanulásra. Mindkét egyházkerület lelkipásztorai nagy arányban éltek ezekkel a lehetőségekkel. 

2018 végén ez a továbbképzési ciklus lezárult, a kezdeti nehézségek ellenére van bőven okunk hálát adni Istennek, és gratulálni azoknak, akik a szerzett tudáson túl közösségi és lelki élményekkel is gazdagodtak. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik szervezőként, előadóként vagy akár egy-egy helyszínen kiszolgáló személyzetként hozzátették a maguk részét a továbbképzések sikeréhez. 

A 2019-es évvel új ciklus kezdődik a lelkészto- vábbképzés terén. A következő öt évben újabb 50 kreditet kell megszerezni a Zsinat erre vonatkozó, lelkésztovábbképzést szabályozó érvényes határo- zatai értelmében. Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT) – csakúgy, mint minden évben – áttekintette az eddig lezajlott továbbképzések utáni visszajelzéseket, elemezte az eddigi jelentkezések, részvételi statisztikák mutatóit, és a következtetése- ket levonva megtervezte az új továbbképzési ciklus első évét. 

Továbbra is szeretettel biztatunk mindenkit arra, hogy a meghirdetett továbbképzések közül válasszon kedvére valót, de az egyházmegyei lel- készértekezletek keretében szervezett kreditpontos alkalmakon is igyekezzen részt venni. Ezen kívül az OLTT bátorítja az egyéni tudományos munkát, a Református Szemle, Studia Doctorum Theolo- giae Protestantis és a Studia Theologia Reformata Transylvanica című, tudományosan megalapozott szaklapokban megjelent írásokat is kreditpont- tal értékeli. Ezúttal is biztatunk mindenkit, hogy akár doktori iskola keretében, akár attól függetle- nül képezze magát, és az Istentől kapott ajándékok „…mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mér- tékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiak- hoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstele- nekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” (2Pt 1,5–8) 

Az OLTT nevében: 

Beke Boróka 

 

A Lelkésztovábbképző füzet letölthető innen