Meghívó

Meghívó


„a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit”

Zsolt. 78,4

 

Tisztelt lelkipásztor és presbiter testvéreink,

 

Isten iránt való hálaadással tekintünk vissza a reformáció kezdete óta eltelt 500 esztendőre, és hirdetjük, hogy továbbra is felvállaljuk a reformátorok örökségét. Isten nagyságos akarata és irgalma ajándékaként az 500 éves protestáns család tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak.

Hálaadással tekintünk vissza az unitárius, lutheránus és református felekezetek csaknem négy és fél évszázados békés, egymás hite által épülő erdélyi együttélésére, és köszönetet mondunk egymásnak a kölcsönös segítségnyújtásért. A reformáció 500 éves emlékünnepe mindannyiunkat önvizsgálatra, ugyanakkor hálaadásra ösztönöz.

Mindezekért szeretettel hívunk és várunk közös ünneplésre 2017. szeptember 30-án, szombaton 11.00 órától, melyre az erdélyi protestáns egyházak lelkipásztorait és presbitereit hívjuk, hogy kinyilvánítsuk: mi tudjuk és hisszük, fél évezredes erdélyi magyar protestáns történetünk Isten kegyelmének csodálatos ajándéka.

A kolozsvári Farkas utcai templomban tartandó ünnepi hálaadó istentiszteletre 500 erdélyi protestáns lelkipásztort és ugyanannyi presbitert várunk. Ha Isten is úgy akarja, az igei szolgálatot dr. Kozma Zsolt fogja végezni.

Az ünnepi istentisztelet után a résztvevők a Protestáns Teológiai Intézethez vonulnak, a megújult intézet újraavatási ünnepségére. Az ünnepség az Erdélyi Református Múzeum hivatalos megnyitójával zárul, melyet közebéd követ. Tisztelettel kérjük lelkipásztor testvéreinket, hogy részvételüket jelezzék az illetékes egyházmegyének, valamint arra is, hogy ezen a rendkívüli alkalmon palásttal és süveggel szíveskedjenek megjelenni.

Kísérje áldás és kegyelem a részt vevő Romániai Református Egyház, a Magyar Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház minden egyes tagját, szolgálattévőit és őrállóit. Áldja meg mindenkor az Örökkévaló Úristen az Ő teremtett világát, s benne erdélyi magyar népünket.

 

Az Úr az Isten; erős várunk, oltalmunk és erősségünk, egyedül Övé legyen a dicséret és dicsőség!