Lelkészszentelő közgyűlés: 31 ifjú vált önálló lelkipásztorrá

31 teológiát végzett ifjú tett lelkipásztori fogadalmat az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésén csütörtökön, július 1-jén Kolozsváron, a Farkas utcai templomban.

Mivel tavaly elmaradt a Mezőbándra tervezett nyári közgyűlés és lelkészszentelés, ezúttal két évfolyam ifjai tettek lelkipásztori esküt. A járványügyi megszorítások miatt a közgyűlést is egynaposra tervezték a megszokott kétnapos esemény helyett.

Újra nagyobb közösségben ünnepelhettek a jelen levők a Farkas utcai templomban. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepi alkalmon Kató Béla püspök a Jer 20,7–9 alapján hirdette az igét. Rámutatott: az egyház küldetése ma is az, hogy az emberek súlyos kérdéseire választ adjon. És bár a világ tele van vádlókkal, a lelkipásztoroknak elsősorban Istennek kell megfelelniük, vagy közösségük védelmében, érdekében felszólalniuk. A püspök felhívta a figyelmet arra is, ma sokan nem mernek kiállni igazukért, felszólalni az igazságtalanság, nyomorúság láttán sem, csak hogy megmaradjon a békesség, hogy elkerüljék a média támadásait, politikailag korrektek maradjanak. Jeremiás prófétát többször is megalázták, de nem azért szólt, hogy az embereknek megfeleljen, hanem mert Istent hirdette. Tudta, annak kell megfelelnie, amit Isten rá bízott. Az igehirdetés során Kató Béla így biztatta az ifjakat: „Isten elhívott, hogy az Anyaszentegyház szolgálói legyetek, de nem látjátok, mi vár rátok az ellenséges világban. Sokszor kell küzdeni, a százszor elmondott dolgok is süket fülekre találhatnak. A világban minden magvetésbe konkolyt szór a Sátán. De

aki kitart, az megkapja a Szentlélek ajándékát. Ne hunyászkodjatok meg, csak szeressétek őt, és Lelke által lesztek országának építői, dicsőségének hűséges szolgálói.”

A fiatal lelkipásztorok megfogadták: a szent hivatást Jézus Krisztusnak a hűséges szolgálatában, teljes odaadással gyakorolják, Isten igéjét a Szentírás és a református hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hirdetik, a szent sákramentumokat az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Híveik lelkigondozásán tanítás, családlátogatás és példaadás által a Krisztus keresztje és a tiszta evangélium szellemében buzgón munkálkodnak, az egyház építését odaadó hűséggel és példás élettel, elöljáróik iránti engedelmességgel, egyházuk törvényes rendjének megtartásával szolgálják. A jelölteket Kató Béla püspök bocsátotta ki az evangélium hirdetésére és a szent sákramentumok kiszolgáltatására.

Az ifjakat a tapasztaltabb kollégák áldása kíséri. 📸 Kiss Gábor

A felszentelt lelkipásztorok nevében Tárkányi István köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében felhívta a figyelmet az előttük álló kihívások sokaságára és sokféleségére: kihívás például a nép nyelvén megfogalmazni az örök üzenetet, hiszen a fiatalok ma az online világban élik életük nagy részét. Szintén kihívás úgy építeni közösséget, hogy az emberek folyamatosan költöznek, mozognak a települések között. Emellett óriási feladat a meglévő, kiépített intézményrendszert továbbra is megtölteni élettel, és talán a legnagyobb kihívás, hogy egyre több ember nem a hittételek hirdetésére kíváncsi, hanem arra, hogy meg is élik-e ezeket. Szolgatársakkét viszont egy közös cél vezérli a lelkipásztorokat: „az Urat szolgálni, aki elhívott, és neki szentelni az életünket.”

A közgyűlés vándorzászlóját az erdővidéki egyházmegye adta át a kolozsvári egyházmegyének. 📸 Kiss Gábor

Az istentisztelet keretében hagyományossá vált mozzanatként az egyházkerület összetartozást jelképező vándorzászlóját az Erdővidéki Református Egyházmegye nevében Bíró Béla főgondnok adta át a Kolozsvári Református Egyházmegye nevében jelen levő Floriska István főgondnoknak a jövő évi lelkészszentelésig. Az istentiszteletet követően leleplezték a Farkas utcai Herepey-ház, az IKE leendő központjának udvarán elhelyezett kopjafát, amely a felszentelt lelkipásztorok névsorát tartalmazza, és emléket állít az ünnepi alkalomnak. Bár az udvar még romos, szimbolikus értéke van a helyszínnek: a felújított Farkas utcai templom és Apáczai líceum, valamint az épülő református óvoda és a felújításra váró IKE-székház között áll majd a kopjafa. A felszentelt lelkipásztoroknak a Kolozsvári Református Egyházmegye nőszövetsége igével díszített párnákat varrt ajándékba.

A 31 lelkipásztor nevét megörökítő kopjafa a Herepey-ház udvarán áll. 📸 Kiss Gábor

A felszentelt lelkipásztorok a 2020-as évfolyamból a következők:

 • Béres Levente
 • Csegezi Zsolt-Dezső
 • Demeter Szabolcs-István
 • Kelemen Álmos
 • Lajos József
 • Márton István
 • Orbán Mihály
 • Somodi Anita-Izabella
 • Szabó-Salánki Tibor
 • Szakács Enikő
 • Szőcs Endre
 • Tárkányi István-Attila
 • Zsigmond Miklós

A 2021-es évfolyam:

 • Bárócz-Szikszai Alexandra
 • Csalai Adorján-Attila
 • Debreczeni István
 • Erdei Árpád-Előd
 • Gábor Tímea-Mária
 • Ilyés-Benczédi Tímea
 • Ivanov Annamária
 • Józsa Tihamér
 • Kádár István
 • Kondor Ádám
 • Kovács Szabolcs
 • Miklós-Kovács Zsuzsa
 • Lészai Róbert
 • Nagy Mátyás
 • Nagy Tibor
 • Tatár Ferenc
 • Topai Attila
 • Tordai Emőke