Legeltessétek Istennek nyáját!

Az összefogás erejével újult meg Magyarbénye gyülekezetének 250 éves temploma. Istennek háza 2016-ban már átesett egy felújításon, az elmúlt időszakban pedig sor kerülhetett ennek folytatására, amiért június 25-én adtak hálát.  

 

Sok közmunkával újult meg a magyarbényei református templom. 📸 Kiss Gábor

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes, főjegyző az 1Pt 5,1-5 verseit olvasva hirdette Isten igéjét. Minden felújított templom, épített örökség örömünnep, hangsúlyozta, ami azt jelzi, hogy egy közösség élni akar, összefogva felújítja azt, amelyet őseitől megörökölt, ezzel pedig a jövőbe tekint. Ez az ige egykor olyan gyülekezetnek íródott, amely szórványsorsban élt, hitüket mégsem veszítették el. Egy gyülekezet jövőképe nem attól függ, hogy hányan alkotják, nyomatékosította a püspökhelyettes, hanem attól, hogy az a néhány ember milyen lelkülettel gyűl össze hétről hétre, hogy Isten segítségét kérje. Ahogy a nyáj pásztora mindig vigyázza nyáját, úgy viseli gondját a gyülekezetnek a lelkipásztor is. A nyáj legeltetése azt jelenti, hogy elismerjük, ismerjük, mondjuk és továbbadjuk Krisztus üzenetét. Péter apostol a nyáj legeltetésének módját azt is elénk tárja: „Úgy legeltessétek a nyájat, hogy az ne kényszerből, hanem önként legyen, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, és ne úgy, mint akik uralkodnak, hanem úgy, mint példaképei a nyájnak!”

Bethlen- és Bánffy-címer a festett mellvéden. 📸 Kiss Gábor

Tatár Ferenc magyarbényei lelkipásztor az 1 Pt 5,7 verse alapján szólt a gyülekezet tagjaihoz: „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok!” Az igeszakasz útmutatásként szolgál, amely rávilágít arra, hogy aggódásunkat, kétségbeesésünket mind Isten elé helyezhetjük. Ha együtt imádkozunk és együtt halljuk meg azt, hogy merre terel bennünket Isten, akkor biztosan eljutunk a válaszainkhoz – buzdított a lelkipásztor. Köszönetét fejezte ki, amiért Isten kegyelméből megújulhatott a templom, amely folyamat nem mindig ment könnyen, sőt, sokszor lehetetlennek tűnt. A felújítások során többek között kicserélték a templom padlóját, amelynek munkálataiban a szakemberek mellett a gyülekezet tagjai is részt vettek. „Bizony fizikailag, jóllehet sokan elfáradtunk, mégis lelkileg töltekeztünk. Közösségünk megtapasztalta, hogyha kell, Isten a kősziklából támaszt magának híveket, akik az Ő ügyét szolgálják” – zárta gondolatait. 

Tatár Ferenc lelkipásztor és Kolumbán Vilmos József egyházkerületi főjegyző leplezte le a templom felújításának emléket állító táblát. 📸 Kiss Gábor

Teodor-Florin Mărginean polgármester Szépmező község és a hozzá tartozó falu sokféleségét, felbecsülhetetlen értékeit hangsúlyozta, amely értékeket most a felújított templom is gazdagítja. Ezek a szász nevet viselő falvak a legszebbek, hiszen ez az ő otthonuk, ahol magyarok, szászok, románok élnek együtt összhangban.  

„A mi falunk nem nagy, benne reformátusok nem sokan, de ha kevesen vagyunk is, mégis élni akarunk, hiszen a szent falak között Isten igéjét halljuk, ami arra tanít, hogy Istent szeressük.” – köszöntötte az egybegyűlteket Nemes Ibolya helyi lakos.  

A helyi kórus mellett a gyerekek műsora tette színesebbé a hálaadó istentiszteletet. 📸 Kiss Gábor

„A mai alkalom egy ünnepi alkalom. Ünnep, mert csak ott épül egy templom, ott restaurálható, ahol az emberek összefognak, ahol van hit, van akarat, és van reménység a megmaradásra” – kezdte ünnepi beszédét Gudor Kund Botond esperes. Mint elmondta, a templom, amelyet elődjeik felépítettek a 13. században épülhetett, ennek helyén áll az 1777-ben épült Istenháza, ahol ma összegyűlhettek. Az esperes felidézte 2016. november 20-át, amely napon hasonló ünnepre gyűltek össze a templomban, ennek kapcsán pedig a Zsolt 118 verseiből olvasott, amelyek ugyancsak elhangzottak a hét évvel ezelőtti hálaadáson: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete, mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete, mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete, mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete.”  

Kolumbán Vilmos József főjegyző a Jn 17, 20-21 versei alapján köszöntötte újra a gyülekezet tagjait. Az egység megőrzéséré buzdította őket, arra, hogy mindnyájan egyek legyenek. Az Erdélyi Református Egyházkerület nevében pedig arra kérte a jelenlévőket, hogy a templomban mindig hangozzék az ige.  

A templomot és az azt használó gyülekezetet Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes áldotta meg. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentiszteletet az énekkar műsora és a gyerekek szavalata színesítette, az ünnepély végén pedig a templomfelújításnak emléket állító tábla leleplezésére került sor.