Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az illyefalvi vártemplom adott otthont az Erdélyi Református Egyházkerület évértékelő közgyűlésének július 4-én. A határozatképes közgyűlésen több mint száz tag vett részt. A tanácskozást megelőző napon, szintén a közgyűlés keretében, Nagybaconban 23 fiatal tett lelkipásztori fogadalmat, indult el a szolgálat útján.

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az esemény áhítattal indult, majd Kató Béla püspök tartotta meg éves beszámolóját az egyházkerület helyzetéről, az 1Jn 1,3 igét választva alapul: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” A püspök templomaink jelentőségét hangsúlyozva elmondta, közel négyszáz hajlék újul meg az egyházkerületben, majd hozzátette: „az épület nem minden, ahhoz, hogy igazán vonzóvá váljon a templom, igazi közösség kell hogy lakjon benne. Ha nem Krisztus áll a középpontban, szimpla egyesületté silányulunk, nincs küldetéstudata a csoportnak.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy napjainkban az individuális vallásosság jellemző a hívekre, megszokásból kötődnek a templomhoz, de nem igénylik, hogy megismerjék egymást. Úgy véli, ma egyházunk legnagyobb feladata az, hogy erősítse, újraélessze az egyházi közösségi tudatot, valódi nyitás pedig a szolgálat által lehetséges, mert akár hisz valaki Jézusban, akár nem, arra vágyik, amit Jézus tanított: szeretetre, elfogadásra, emberi méltóságra, megbocsátásra.

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az egyházkerületnek jelenleg 501 anya-, 88 leányegyházközsége, illetve 554 szórványgyülekezete van, 1.143 helyen folyik az igehirdetés, azonban a gyülekezeti tagok csupán szerény töredékét jelentik a népszámlálási adatok szerint magukat reformátusoknak vallóknak. „Meg kell találni azokat a célokat, amelyek gyülekezetünk híveit, vagy legalábbis azoknak egy csoportját lelkesítik. A közös cél az egyházközségek életében első rendben is a megoldandó feladatokból áll. Így lehet többek között egy épület renoválása a gyülekezet lelki élete megújulásának forrása. Egy közösség születésének és fennmaradásának előfeltétele, hogy tagjai felelős részt kapjanak a közös célkitűzések és feladatok megoldásából. Ezért nem lehet, vagyis értelmetlen egy templomot javítani úgy, hogy a közösség semmivel sem járul hozzá. Így nem is érzi benne magát jól, és nem tekinti sajátjának. A felelősséget és a feladatokat meg kell osztani a gyülekezetben, gyakorolnunk kell a közösségi döntések és együttes gondolkodás bevezetését. Az egyének hitbeli megújulása révén fokozatosan újjá lehet a közösség is. A lelkipásztoroknak meg kell találniuk saját gyülekezetükben a megfelelő alkalmas segítőtársakat. A cél egyfajta hálózati rendszer kiépítése a gyülekezeten belül. Ha élő gyülekezetté akarunk válni, el kell kezdeni fáradozni a testvéri kapcsolatok, a krisztusi szeretet, egység kiépítésében” – hangzott el.

A jelentés során felmerült, hogy nagy kincs és felelősség a több mint 4.000 egyházi intézményben tanuló gyerek, illetve a több ezer vallásórás gyerek, akik egyéb iskolákba járnak. „Lassan a teljes iskolahálózatunk megújul, de újakat is hozunk létre azért, hogy a rég óhajtott jelmondatunk igaz legyen: az óvodától az egyetemig szeretnénk gyermekeinket oktatni” – fejtette ki Kató Béla, kitérve a lelkipásztorok és pedagógusok számának csökkenésére, az oktatásügy kiszolgáltatottságára, az egymás iránti megbecsülés hiányára.

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az elmúlt év legjelentősebb momentumaként az egyházmegyei, valamint az egyházkerületi tisztújításokat említette a püspök. Az egyházmegyék élére négy új esperes került, de több helyen változtak a világi tisztségviselők is. Az egyházkerületben új igazgatótanács, illetve két új főgondnok kezdte el a szolgálatát. A tavalyi évben a lelkészképzést is átformálták, a teológus hallgatók hatodéven gyülekezeti gyakorlaton is részt vesznek, amely segíti felkészülésüket a gyülekezeti szolgálatra. Az idei lelkészképesítő vizsgát 12 hallgató tette le. A lelkésztovábbképzés első öt éves szakasza is lezárult, a jövőben pedig az előmenetelnek feltétele lesz a továbbképzésen való részvétel teljesítése. Legalább 30 gyülekezet vár jelenleg lelkipásztorra, ezért ebben az évben minden segédlelkészt, illetve beosztott lelkészt kihelyeznek gyülekezetbe.

Kató Béla megemlékezett dr. Pap Géza egykori püspökről: „A 12 évi püspöki munkáját mindenképpen Istennek köszönjük meg, arra gondolva, hogy kellő időben állította őt az anyaszentegyház élére, sáfárnak. Munkássága még hosszú időn keresztül hatást gyakorol az egyházkerület életére.”

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az egyházkerület lélekszáma ismét 4.300 személlyel csökkent, így jelenleg 280.000 lelket számlál, és még mindig a legnagyobb lélekszámmal rendelkező Kárpát-medencei magyar református egyházkerület. Elkezdődött a nagyvárosi gyülekezeti lelkészi helyek bővítése, ezzel együtt pedig több kis gyülekezetet is társegyházzá nyilvánítottak, hogy megőrizzék jogi önállóságukat egy lelkipásztor vezetése alatt. „Isten ránk bízta a világot, s ebben a felelősség azt jelenti, hogy a világ sorsa azon múlik, hogy az ember mennyire képes az Isten parancsai, törvényei szerint élni. Mi azonban nemcsak a megtett cselekedeteinkért tartozunk számadással, hanem arról is számot kell adnunk, amit nem tettünk meg, aminek a lehetőségét elmulasztottuk. A felelősség nemcsak a feladatvégzést, a szolgálatot foglalja magában, hanem a belső elköteleződést is vállalnunk kell mindaz iránt, amit Isten az életben elénk hoz. Így próbáltuk végezni az elmúlt időben munkánkat” – jelentette ki Kató Béla püspök.

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

A továbbiakban Szegedi László generális direktor jelentett a missziói ügyekről, majd az adminisztratív napirendi pontokat tárgyalta a közgyűlés. A közgyűlési tagok kézhez kapták a közigazgatási, gazdasági, tanügyi, missziói-diakóniai, külügyi osztályok, valamint a levéltár, a katekétiai, ifjúsági, egyházzenei, lelkészértekezleti előadók, a Protestáns Teológiai Intézet, a BBTE Református Tanárképző Kar, a Nőszövetség, a Presbiteri Szövetség, az IKE, a fegyelmi bizottság és a Nyugdíjintézet jelentéseit.

Közösségetek legyen velünk – évértékelő közgyűlést tartott az egyházkerület

Az Erdélyi Református Egyházkerület 403 egyházközségében indulhat el vagy folyik a rendkívüli templomfelújítási projekt, emellett javítási munkálatokat végeznek Kolozsváron a Magyar, Horea, Király, Konstanca, Farkas utcai, Széchenyi és Bocskai téri ingatlanokon, valamint a kolozsvári, nagyenyedi, sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi kollégiumok különböző épületein, a parajdi Urbán Andor Konferenciaközpontban, a Bethlen Kata Diakóniai Központban, a Bod Péter Diakóniai Központban, illetve a teológia épületén. Az elmúlt évben sikerült a Kolozsvári Református Kollégium tornakert felőli oldalát és a tornakertet is rendbe tenni, emellett közel 50.000 euró értékben folyatódott a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületeinek felújítása is. A gazdasági ügyosztály jelentésében megjelent: „Támogatóink tehát az elmúlt esztendőben: Magyarország és Románia kormánya, Magyarország Miniszterelnöksége a Bethlen Gábor Alap által, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pallas Athene Domus Concordiae Alapítvány, Lippische Landeskirche (D), HEKS (CH), Gustav Adolf Werk (D), Debreceni Kollégium és Egyházkerület, Kerk in Actie (NL), Partner Hilfe Alap (D). Ez úton is köszönettel tartozunk minden támogatásukért.”

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor, Kátai Edit