Közösen indították a tanévet a református iskolák

Marosvásárhelyen gyűltek össze idén az erdélyi és partiumi református iskolák képviselői a hagyományossá vált közös tanévnyitó ünnepségen. A szeptember 14–15-i találkozón tizenegy iskola vezetői, iskolalelkészei és diákjai vettek részt a Marosvásárhelyi Református Kollégium szervezésében. A hétvége folyamán gyarapodott az intézmények száma, hiszen az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalosan is védőszárnya alá vette a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten tizenegy iskola zászlajával vonultak be a Gecse utcai templomba: a Szatmárnémeti Református Gimnázium, nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, zilahi Református Wesselényi Kollégium, Kolozsvári Református Kollégium, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, Kézdivásárhelyi Református Kollégium, valamint a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum képviselői töltötték meg a templomot. Az igét Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese hirdette a 2Krón 26,3–5 alapján. Uzzijjá példáját állította az egybegyűltek elé, aki 16 évesen lett király, és 52 éven át kormányozta népét. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, és amíg Istent kereste, sikeres volt. Apja nyomdokait követte, és mellette volt Zakariás próféta. Az esperes szerint ilyen Zakariásoknak kell lennie a tanároknak is, hogy a felekezeti iskolák diákjai Isten félelmét tanulhassák, és amíg az ő útján járnak, sikerük lesz, megtapasztalhatják áldásait.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

A házigazda Marosvásárhelyi Református Kollégium részéről Benedek Zsolt igazgató köszöntötte az ünneplőket, a szülők és pedagógusok fontos szerepét, illetve a felekezeti iskolában elsajátított értékek jelentőségét hangsúlyozva beszédében. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről dr. Farkas Balázs első beosztott konzul szólt az egybegyűltekhez. Rámutatott: az iskola egy életre meghatározza magatartásunkat, hiszen második otthonunk a diákévek alatt. A konzul a szülők, tanárok és diákok közti bizalom rendkívüli jelentőségét hangsúlyozta: „Gyermekeink bizalma mindannyiunkat kötelez. Szülőket, tanárokat és a magyar kormányt is, amely kiáll a külhoni magyar oktatás mellett.”

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő örömét fejezte ki, hogy az iskolák, diákok nem hagyják gyökereiket, és templomi ünnepséggel kezdik el az új tanévet. Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes elmondta: „az a hit vezéreljen, hogy nem vagyunk magunkra. Isten szeretete és gondviselése kísér a munkánkban, tanulásban.” Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az ünnep kettős voltára mutatott rá: a tanévkezdés mellett a református kollégium újraindulásának 25. évfordulója is erre a napra esett. Úgy véli, megnyugtató, hogy mai világunkban még vannak keresztyén értékekre alapuló iskolák, hiszen intézményeink nemcsak tudást adnak át, hanem egyéniséget formálnak és nevelnek is. Dr. Novák Csaba Zoltán szenátor a szekuritáté 1958-as jelentéséből idézett, amely szerint tíz évvel a református kollégium megszüntetése után is a hagyomány tovább élt, a diákok a régi szabályokat, elveket követték.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Az istentisztelet keretében átadták Bustya János lelkipásztornak, pedagógusnak a Bethlen-díjat. A díjat a Zsinat Nevelésügyi Bizottsága 2004-ben hozta létre Bethlen János erdélyi kancellár, történetíró, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium megalapítójának életműve alapján, emléket állítva ezzel a teljes Bethlen családnak. A Bethlen-díjat minden évben a református iskolák tanévkezdő találkozóján adják át „a hazai református oktatás érdekében kifejtett eredményes és maradandó szellemi értékeket teremtő nevelő munkálkodásnak elismeréseként. Annak a pedagógusnak ítélik oda, aki a hazai református iskolaügy érdekében rendkívülit tett.” Bustya János sepsiszentkirályi lelkipásztor felelt a rendszerváltás után a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium újraindításáért, amely 1993-tól a Székely Mikó Kollégium tagozataként, majd 1996-tól önálló intézményként működött, és Bustya János lett az első igazgatója. Később az elemi tagozat és óvodai csoport elindításáról is gondoskodott, és hozzájárult a felekezeti oktatás arculatának kialakításához. A lelkipásztor köszönőbeszédében munkatársai, környezete kitartását, segítségnyújtását emelte ki, hangsúlyozva, hogy a díj, az érdem mindannyiunkat illeti, akik tettek a felekezeti oktatás előmozdításáért.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Az ünnepségen a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjaiból álló zenekar és Sola Gratia kórus szolgált, majd Márton Előd iskolalelkész vezénylésével fogadalmat tettek az iskola kilencedik osztályos diákjai.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Előző nap, szombaton együttműködési megállapodást írt alá az Erdélyi Református Egyházkerület és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A jelenlegi marosvásárhelyi Bolyai líceum az 1948-ban államosított Református Kollégium épületében működik, amely 2012-ben visszakerült az egyházkerület tulajdonába. A megállapodást az állami fenntartású líceumban folyó oktatás és nevelés keresztény szellemiségének erősítése, valamint a tanítás színvonalának emelése érdekében kötötték az alábbi kötelezettségekkel: az egyházkerület a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot a református iskolahálózat partnerintézményének tekinti; felelősséget vállal a magyar keresztyén református hitvallásos szellemiség, lelkiség erősítéséért az iskola közösségében; használatba adja az épületet oktatási és nevelési célokra, és gondoskodik a szükséges infrastrukturális fejlesztésekről; biztosítja, hogy a református vallástanárok alkalmazása és munkájának ellenőrzése a Romániai Református Egyház Kánonja szerint történjen; részmunkaidős iskolalelkészt nevez ki Csenteri Levente meggyesfalvi lelkipásztor személyében; bentlakási lehetőséget biztosít az iskola diákjai számára; utazási támogatást nyújt a tanulóknak, és ösztöndíjban részesít szegény sorsú diákokat; lehetőséget biztosít az iskola alkalmazottainak kölcsön folyósítására a Státer Önsegélyző Pénztáron keresztül; képzéseket szervez a tanárok, diákok számára.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Az iskola kötelezettségei: a líceum vezetősége és nevelőtestülete elfogadja és felvállalja az együttműködést az egyházkerület vezetőségével; megszervezi az oktatási és nevelési tevékenységet a használatba kapott épületben; támogatja és szorgalmazza a keresztény szellemiségen alapuló légkör megteremtését és annak az egész iskolai életre való kiterjesztését; szervezeti és működési rendszabályzatát a keresztény értékrend, az európai kultúra és civilizáció alapját képező és az alapvető emberi értékrend szellemében fogalmazza meg és alkalmazza; a kifejtett oktatási és nevelési folyamat során tiszteletben tartja a keresztyén értékrendet, a tanulókat szabad vallásgyakorlásuk biztosítása mellett saját felekezetük és vallásuk megbecsülésére, egymás vallási és felekezeti értékei iránti toleranciára neveli; éves jelentést készít az egyházkerület illetékes intézményei felé.

Közösen indították a tanévet a református iskolák

Kató Béla püspök a megállapodás aláírásakor elmondta: a református egyház évszázadokon át vállalta, hogy az ifjúságot neveli, ezt azonban sokszor akadályozták, az épületek visszaszolgáltatása is felemás. Ahol két intézmény működik ugyanabban az épületben, igyekszenek az iskolákat közelebb hozni egymáshoz, és kifejezni, hogy összességében gondolnak az erdélyi magyar fiatalok oktatására. Ilyen együttműködési megállapodást kötött az egyházkerület három éve az Apáczai Csere János Elméleti Líceummal, ezúttal pedig a Bolyai és a Református Kollégium közötti kapcsolatot szeretnék szorosabbra fűzni. Az egyház támogatásai mindenkit fognak szolgálni – jelentette ki a püspök.

 

Berekméri Gabriella