Közgyűlést tartott a Kolozsvári Egyházmegye Presbiterszövetsége

A Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiterszövetségének éves közgyűlését tartották március 30-án a Kolozsvári Református Kollégium dísztermében. Az ApCsel 20,28 alapján dr. Bibza Gábor esperes tartott rövid áhítatot, majd Halmágyi Sándor PSZ-elnök köszöntötte az egybegyűlt presbitereket. Elmondta, a szövetség elsődleges feladata a presbiteri továbbképző konferenciák szervezése. Az egyház életében e találkozók nagy fontossággal bírnak, hiszen itt adódik alkalom arra, hogy a presbiterek megbeszéljék egymással és a jelenlevő egyházi vezetőkkel gondjaikat, megosszák örömeiket.

Az együttlét alkalmával elhangzott: az egyházkerület 15 egyházmegyéjének presbiteri szövetségei közül a kolozsvári az egyik legjobban és leghatékonyabban működő. „Ezt elődeinknek köszönhetjük, akiknek hálásak vagyunk. Ezt a színvonalat szeretnénk mindig megtartani, és ha lehet, kamatoztatni” – hangsúlyozta Halmágyi Sándor.

Közgyűlést tartott a Kolozsvári Egyházmegye Presbiterszövetsége

Az egyházmegye elnöke ezt követően beszámolt a PSZ elmúlt évi tevékenységéről. „A 2017-es évhez hasonlóan folytattuk az imalánc-sorozatot, amelyen minden alkalommal részt vett több mint 100 személy, és együtt imádkoztunk a családért, Anyaszentegyházunkért, népünkért és nemzetünkért. Szövetségünk nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezet- és közösségépítésre, értékeink, örökségünk megőrzésére. Folytattuk az elnéptelenedett, elárvult templomok, templomkertek, temetők rendezését, takarítását. Úgy érezzük, szükséges foglalkozni ezekkel a református egyház tulajdonát képező templomokkal, mert több évszázados örökségünk részét képezik.

Szövetségünket szomorúsággal tölti el történelmi egyházaink tagjainak és népünknek számbeli csökkenése. Ennek megfékezésére törekedve olyan gyülekezeti és közösségépítő rendezvényeket szervezünk, ahol egyháztagjainknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy nagyobb csoportokban együtt lehessenek, ismerkedjenek, barátkozzanak, az evangélium hirdetése szellemében közösségben töltsenek el rövidebb-hosszabb időt.

Közgyűlést tartott a Kolozsvári Egyházmegye Presbiterszövetsége

Az év folyamán több egyházmegyei kirándulást szerveztünk, meglátogatván az ország számos történelmi helyét, gyönyörű tájait. Egyházmegyei szövetségünk küldöttsége részt vett az első erdélyi református presbitérium emlékére, Vámosgálfalván megtartott kerületi konferencián és a Déván megrendezett kerületi továbbképző táborban is” – zárta beszámolóját Halmágyi Sándor. Az elnök ugyanakkor megköszönte Floriska Istvánnak, a szövetség korábbi elnökének azt a lelkes odaadását és szeretetét, amellyel vállalja és szervezi az egyházmegye tagjainak számára a felejthetetlen kirándulásokat, együttléteket.

A beszámolót követően Buzogány Emese kórházlelkész tartott előadást, majd a jelenlevők az egyházmegye, illetve a különböző egyházközségek gondjairól, örömeiről beszélgettek. A közgyűlés szeretetvendégséggel zárult.

 

Somogyi Botond