Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

Két évfolyam fiataljai, 23 ifjú tett lelkipásztori fogadalmat az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlésén szerdán, július 3-án. Idén az Erdővidéki Református Egyházmegye adott otthont a közgyűlés ezen mozzanatának, az ünnepséget a nagybaconi gyülekezet fogadta be, ahol utoljára 275 évvel ezelőtt tartottak lelkészszentelő generális zsinatot.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

Az ünnepi istentisztelten dr. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket és nyitotta meg a közgyűlést. Az ünnepséget Erdély református közösségének szóló üzenetnek nevezte, „hogy történelmi múltunk, kis és nagyjaink szolgálata arra kötelez, ne adjuk fel együvé tartozásunknak, szülőföldünkön való megmaradásunknak hitét”. A fogadalmat tevő fiataloknak pedig azt tanácsolta: a lelkesedés fontos, de nem elegendő. „Az egyház megtartó keble a szolgatársakkal való kapcsolatot, a közösség és a felelősséget vállalók segítését jelenti. A lelkipásztor különös elhívást kap az ige szolgálatára, tanítására, a hivatástudathoz pedig hozzátartozik, hogy tudjátok, Isten a legszebb szolgálatra hívott el benneteket” – hangsúlyozta a főgondnok.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

Köszöntés és számbavétel után Kató Béla püspök hirdette az igét az 1Pt 4,10 alapján: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” Felhívta a figyelmet arra, hogy egyházi közösségünkben a tanulmányaikat elvégzett fiatalokat nem kibocsátják, hanem befogadják, az pedig, hogy van, akit befogadni, ünnep egyházunk számára. A prédikáció során a felelősség és kötelesség jelentőségét hangsúlyozta. A Szentírás valójában számadásról ír – az embernek bizonyságot kell adnia az Istentől kapott áldások, tálentumok kamatoztatásáról. Isten tudtára adta az embernek, hogy nagy a felelőssége, hiszen ő a teremtés koronája, a világ sorsát bízta ránk, ezért annak is világosnak kell lennie számunkra, hogy nem háríthatunk, fel kell vállalnunk a feladatainkat, de az elmulasztottakról is számot kell adnunk. A felelősségre való nevelés már gyermekkorban elkezdődik, és különös figyelmet igényel, hiszen enélkül a jövő nemzedéknek nem lesznek sem lelkipásztorai, sem presbiterei, gondnokai, tanítói, felelős szülei. Az, hogy Isten befogadott és felhatalmazott a szolgálatra, nagy ajándék számunkra és a jövő lelkipásztorai, a fogadalmat tevő fiatalok számára is – hangzott el.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

Berszán István erdővidéki esperes az eseményre kiválasztott igét tűzte az ifjak szívére: „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél.” (Zsolt 37,3a) Elmondta, ha jót cselekszünk, csatornaként onthatjuk Isten áldását környezetünkre, szolgálatunkkal pedig a sok jóból és ajándékból, amivel megáldott, visszaadhatok valamit az ő ügyének. Molnár Sándor nagybaconi lelkipásztor és Simon András polgármester szintén köszöntötték az ünneplőket, majd a helyi énekkar szolgált. A felszentelt lelkipásztorok részéről Gál Adél mondott köszöntőt, kifejezve saját és szolgatársai háláját Isten és családjaik, hozzátartozóik, tanáraik, támogatóik iránt.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

A fiatal lelkipásztorok megfogadták: a szent hivatást Jézus Krisztusnak a hűséges szolgálatában, teljes odaadással gyakorolják, Isten igéjét a Szentírás és a református hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hirdetik, a szent sákramentumokat az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Híveik lelkigondozásán tanítás, családlátogatás és példaadás által a Krisztus keresztje és a tiszta evangélium szellemében buzgón munkálkodnak, az egyház építését odaadó hűséggel és példás élettel, elöljáróik iránti engedelmességgel, egyházuk törvényes rendjének megtartásával szolgálják. A jelölteket Kató Béla püspök bocsátotta ki az evangélium hirdetésére és a szent sákramentumok kiszolgáltatására.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

Az istentisztelet keretében hagyományossá vált mozzanatként az egyházkerület összetartozást jelképező vándorzászlóját az elmúlt évi őrzője, a Tordai Református Egyházmegye adta át az erdővidéki egyházmegyének a jövő évi lelkészszentelésig. Az istentiszteletet követően leleplezték a templomkertben elhelyezett kopjafát, amely a felszentelt lelkipásztorok névsorát tartalmazza, és emléket állít az ünnepi alkalomnak.

Készen a szolgálatra: 23 fiatal lelkipásztor tett fogadalmat

A felszentelt lelkipásztorok a következők: Adorján Dénes (Kolozsvár-Tóvidék), Bacsó István (Székelytamásfalva), Barti Ferenc Róbert (Kovászna-Belváros), Bárócz Huba (Kolozsvár-Felsőváros), Biró Alpár (Segesvár), Csalóka Ernő (Kolozsvár-Újalsóváros), Csinta Lajos László (Marosvásárhely-Kövesdomb), Dániel Tamás (Kolozspata), Domokos István Norbert (Marosludas), Ferenczi Zoltán (Kolozsvár-Kerekdomb), Gál Adél (Sepsiszentgyörgy-Szemerja), Kondor Enikő (Kolozsvár-Alsóváros), Kovács Zoltán (Magyarborzás), Könczei Katinka Irén (Bita), Lőrincz Ágoston (Kolozsvár-Bulgáriatelep), Moisza Arnold (Brassó-Reménység Háza), Nagy Hunor Ferenc (Nagyenyed), Nagy Norbert Levente (Kolozsvár-Belváros), Pál Árpád Csaba (Székelyudvarhely II.), Szabó Elek Zsolt (Gógán), Szabó Lehel Szabolcs (Szamosújvár), Tordai István Levente (Marosvásárhely-Gecse utca), Rád András László (Alsóbölkény).

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor