In memoriam d. dr. Pap Géza

2018. november 13-án, életének 65. évében váratlanul visszaadta Teremtőjének lelkét d. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, Kolozsvár-felsővárosi lelkipásztor. 

1954. január 20-án született Kolozsváron, református értelmiségi családból. Tanulmányait a kolozsvári 3-as számú Általános Iskolában kezdte, majd pedig az Apáczai Csere János Gimnáziumban folytatta, ahol érettségi vizsgát tett 1973-ban. 1973 őszén felvételizett a kolozsvári Protestáns Teológiára, majd kilenc hónapi katonai szolgálatot teljesített az akkori törvények szerint. Hittudományi tanulmányait 1978-ban zárta. 

Az első lelkészképesítő vizsga után a Viilor úti bukaresti református gyülekezetbe kapott kinevezést segédlelkészi szolgálatra. Közben 1979. április 19-én házasságot kötött Gegus Márta magyar állampolgárral. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldotta meg: Zsófia, Ákos, Lőrinc, Noémi és Orsolya. 1981-ben, kétévi regáti szolgálat után a kalotaszegi magyarkiskapusi református gyülekezet hívta meg lelkipásztorául. 

1988 decemberétől a Kolozsvár-Felsővárosi Egyházközségben szolgált, mint megválasztott lelkipásztor. 1995–1996-ban egy iskolaévre szóló családi ösztöndíjjal a hollandiai Kampenben folytatott tanul­má­nyo­kat újszövetségi tárgykörben, Jakob van Bruggen professzor vezetésével. 2000. december 12-én az Erdélyi Református Egyházkerület Köz­gyű­lése püspökké választotta. 2003-ban felvételt nyert a Protestáns Teológiai Intézet doktori tanfolyamára, az újszövetségi szakcso­port­ban. Vezető tanára Geréb Zsolt pro­fesszor, doktori disszertációjának címe: Azok a Napok és Ama Nap, Jézus és a jövő Márk 13 alap­ján. A doktori vizsgára 2005. január 13-án került sor. 2012-ig szolgálta püspökként az Erdélyi Református Egyházkerületet, 2012-től a Romániai Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke volt. Püspöki szolgálata alatt lelkészei és világi tisztségviselői számára a református egyház megteremtette a múlttal való szembenézés, az átvilágítás intézményes kereteit. A Református Székely Mikó Kollégium sorsát, ahogyan az egyház többi intézményéét is, szívén viselte, hangsúlyozta, hogy az iskola visszaállamosítása precedens értékű lehet, és utat nyit a román államnak az egyház javainak bírósági úton való, törvényesített elkobzására. 

In memoriam d. dr. Pap Géza

Fotó: Kiss Gábor

 

Tudományos munkája is kiemelkedő volt, dr. Geréb Zsolt professzor, doktori disszertációjának vezetője szerint a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközségben úgy ismerték meg, mint aki a szószéken biblikus alapvetéssel tolmácsolja az evangélium időszerű üzenetét. Különösen a fiatal nemzedéket szólította meg az ifjúsági bibliakör keretében. Kampeni tanulmányai alapján írott és elhangzott prédikációi 1999-ben könyv alakban is megjelentek Vigyázzatok! Tanítás az utolsó időkről címmel. Teológiai kutatásait felelős egyházkormányzói feladat­köre idején is folytatta. 2003-2010. között Eszkatológiai textusokcímen négy egymást követő tanulmánykötete jelent meg Kolozs­­vá­ron, az ötödiket halála előtt sikerült befejeznie. Doktori disszertációjáról dr. Bolyki János professzor megállapította: a disszertáció igazi, önálló kutatómunka, sok idő, tépelődés áll mögötte és hasznos tudományos és kérügmatikai eredményeket kínál az olvasónak.

Schmitt Pál, Magyarország köztársasági elnöke – Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére – 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozatával tüntette ki Pap Gézát az erdélyi magyar nemzeti közösség önazonosságának megőrzése, építése érdekében végzett tevékenységéért, tudományos teológiai munkássága elismeréseként. 

In memoriam d. dr. Pap Géza

MTI Fotó: Kovács Tamás

 

2013. november 21-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szenátusa díszdoktorrá avatta dr. Pap Gézát, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökét. 

 

Kató Béla püspök