Hálaadó istentisztelet tartottak Tancson

Hálaadó istentiszteletre hívogatta november 7-én a tancsiakat és elszármazottakat a több évszázados templom harangja. A gyülekezet önerőből, adományokkal és segítők munkájával tartja rendben templomát, parókiáját.

Az alkalmon az igét Veress Róbert, a Görgényi Református Egyházmegye esperese hirdette a 2Tim 1,14 alapján. Igehirdetésében hangsúlyozta: Isten földi kincseket bízott ránk, az őseinktől örökölt több évszázados templomunkat és annak határokon túl is híres kazettás mennyezetét, nekünk pedig kötelességünk azokat megőrizni, majd továbbadni a következő generációnak. De a földi kincsek mellett vannak lelki kincseink is, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy megpróbáljunk minden időben és minden körülmények között segíteni, jót cselekedni, amit Isten elvár tőlünk. Ez a hit és erő vezette Geréb István vállalkozót és csoportját, amikor elhatározták, hogy cselekedni, tenni kell annak érdekében, hogy az őseink által ránk bízott kincseket megőrizzük, megóvjuk az utókor számára. Az igehirdetés végén az esperes megköszönte mindenki fáradozását, és azt is, hogy minden nehézség, akadály ellenére vannak még olyan személyek, akik áldott munkájukkal anyaszentegyházunk ügyét szolgálják.

Az istentiszteleten Veress Róbert görgényi esperes hirdette az igét.

Nagy Ferenc, a Tancsi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora köszöntötte a jelenlevőket, és kiemelte az összetartó erő fontosságát, ami csak Istenbe vetett hit által valósulhat meg. Az istentiszteleten jelen volt Milasan Ioan, Faragó község polgármestere is, aki hangsúlyozta templomunk értékét és fontosságát az egész község életében. Megemlítette, hogy tervben van egy ravatalozó építése a temető bejáratához, ennek a kivitelezése a közeljövőben megtörténhet, ha túl lesznek a terv bürokratikus lépésein.

A kazettás mennyezet 1676-ból való. 📷 Kiss Gábor

Ezt követte Kolcsár Anna-Mária megható köszöntője, amelyben kiemelte a szülőföldhöz való feltétel nélküli ragaszkodást és azt, hogy bármerre is szórta szét a sors keze ennek a kicsiny közösségnek a tagjait, mindig nagyot dobban a szív, ha a szülőfaluról és annak templomáról hallanak. Kedves gondolatait és szívből jövő szavait több jelenlévő is meghatódva hallgatta.

Az alkalmon helyiek és elszármazottak együtt vettek részt.

A hálaadó istentiszteletet Geréb István elszármazott vállalkozó beszámolója zárta. Beszédében összefoglalta annak a közel kétéves tevékenységnek a fontosabb pillanatait és terveit, amelyek sok személy áldozatos anyagi és fizikai hozzájárulásával konkrét megvalósításokhoz vezettek. Beszámolt a Tancson lakókat és elszármazottakat összegyűjtő Facebook-csoport létrehozásának fontosságáról, amely lehetővé tette, hogy határok nélkül egymásra találjanak mindazok, akik szívügyüknek érzik a falu értékes templomának ügyét. Az elmúlt hónapok során érkezett adományok lehetővé tették a templomkapu teljes restaurálását, amit a csoporttagok áldozatos hozzáállásának köszönhetően önerőből sikerült kivitelezni. Ezt követte a parókia udvarának déli részén tönkrement kerítés felújítása, majd az utcafrontra eső kerítés teljes felújítása. Közben a parókia épülete új csatornával lett felszerelve, és az idő által megrongált tetőszerkezet részleges felújítására is sor került. Eközben a lelkes csoport kisebb munkálatokat is elvégzett: takarítás, fűnyírás, a parókia udvarának karbantartása.

A tancsi templom feltehetően 15. századi. 📷 Kiss Gábor

Végül az ünneplő gyülekezet kivonult, és elő láncként körbevette a templomkaput, ahol Veress Róbert esperes mondott áldást. A lelki gazdagságot, reményt és hitet adó áldás után a jelenlévők átvonultak a gyülekezeti házba, ahol szeretetvendégség és sok kedves ismerős szava nyújtott bizonyosságot afelől, hogy az elvégzett munka, az anyagi áldozat nem volt hiábavaló.

Mindenkinek köszönjük a részvételt és az áldozatos adakozást, ami reményt, kitartást és hitet ad a jövendőbeli céljaink, megvalósításaink kivitelezéséhez. A szervező csoport: Geréb István, Kolcsár Anna-Mária, Farczádi Melinda, Nagy Kati és Nagy Géza Szabolcs.