Elkezdődött az új tanév a teológián

Ünnepi istentisztelettel indította az új tanévet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vasárnap, szeptember 22-én. Az alkalmon három magiszteri képzést végzett lelkipásztort bocsátottak ki segédlelkészi szolgálatra, a délutáni akadémiai tanévnyitón pedig 26 elsőéves hallgató tett fogadalmat, így összesen 162 hallgató tanul idén az intézetben.

Elkezdődött az új tanév a teológián

A délelőtti istentiszteleten Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdette az igét a lelkipásztori felelősségről, az Isten útját követő szolgálatról a Tit 1,4–5 alapján. A missziói előadó rámutatott: a lelkipásztori pályát vállaló ember már nem a saját maga ura, hanem teljes odaadással Isten szolgálatába kell állnia. Pál apostol az evangélium hirdetésére kapott megbízást, és ezt haláláig végezte – ugyanígy a lelkipásztoroknak sem lehet soha teljesen visszavonulni, még nyugdíjazás után sem. „Egy életre kaptunk küldetést, amely talán az örökkévalóságban is folytatódik” – hangsúlyozta az igehirdető, majd hozzátette: „Mai világunkban nehéz az Úr szolgájának lenni. Könnyebb lett volna, ha Isten ezt a munkát az angyalokra bízta volna. De szeretett minket, ezért ránk bízta, és Szentlelkét adta, hogy tetszése szerint végezhessük.” Az istentisztelet részeként három hallgatót bocsátottak ki segédlelkészi szolgálatra: Mpofo Kitata Szilvia, Orbán Mihály és Tárkányi István tett fogadalmat.

Elkezdődött az új tanév a teológián

A délutáni akadémiai tanévnyitón Somfalvi Edit, az új évfolyam vezetőjének igeolvasása és imádsága után dr. Kállay Dezső rektor tartotta meg évnyitó beszédét. „A hit az üdvösség kizárólagos útja és kritériuma is” – jelentette ki értekezésében. A sola fide (egyedül a hit) mellett a reformáció más solákat is felsorolt, azonban ezek semmi újat nem írtak elő az üdvösségre vonatkozóan, csupán más szavakkal tárták fel a sola fidében rejlő igazságot – ezért ebben a kijelentésben megragadható az egész reformátori teológia. Krisztusra irányította a figyelmet: ha hit által igazulunk meg, akkor egyedül Jézus Krisztus által. A hit tulajdonképpen az a hit, hogy egyedül ő váltott meg minket. A sola fide egyszerre mutat rá a hit tartalmára és cselekményére, megnyilvánulására – a reformátori teológia is különbséget tesz e két vetület között. Fennáll a veszély azonban, hogy a figyelem Krisztus helyett egyre inkább a hívőkre irányul, az ember kerül a középpontba, és ha a hívő saját hitével önmaga felé fordul, hitbeli elbizonytalanodás és a hittől való elszakadás is bekövetkezhet. Ezért a hit két vetületét végzetes hiba lenne elválasztani, hiszen az elő hit és a tartalom, Jézus Krisztus összetartoznak – hangzott el.

Elkezdődött az új tanév a teológián

Záró mozzanatként az Erdélyi Református Egyházkerületből 16, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 7, a Magyar Unitárius Egyházból pedig 3 elsőéves hallgató tett fogadalmat, majd a teológiai intézet kórusa szolgált.

 

Berekméri Gabriella