Egyházkerületi közgyűlés: püspökhelyettest, világi főjegyzőt és műszaki előadót választottak

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában tartotta éves közgyűlését az Erdélyi Református Egyházkerület július 1-jén. Az előző napi lelkészszentelés folytatásaként a püspöki és missziói jelentéseket hallgatta meg a testület, adminisztratív kérdésekkel foglalkozott, valamint püspökhelyettest, világi főjegyzőt és műszaki előadót választott.

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában gyűlt össze a testület. 📸 Kiss Gábor

Időközi választásokat tartottak az idei közgyűlésen: a testület püspökhelyettesnek dr. Kolumbán Vilmos József teológiai rektort választotta, a presbiteri főjegyzői tisztséget Veress Zsombor gyógyszerész, küküllői egyházmegyei főgondnok, az egyházkerületi műszaki előadói tisztéget pedig Zakariás Attila sepsiszentgyörgyi építész töltheti be.

Az eseményt Szegedi László Tamás püspökhelyettes, generális direktor áhítata indította a Jel 1,1–8 alapján. A püspöki jelentés rendjén Kató Béla az 1Kor 1,9 és 1Kor 10,13 verseket idézte. Sajnálatát fejezte ki, hogy számos jelét látni a megfáradásnak és közönyösségnek a gyülekezetek életében. „A jelenséget fel lehetne róni is, és nem is hallgatható el, de ennél sokkal hasznosabb, ha keressük ezeknek okait, és keressük Istennél a megújítást” – tette hozzá. Az elmúlt két évben nem sikerült a püspöki vizitációt a már jól kidolgozott és begyakorolt formában folytatni, de az esperesi vizitációk során kiderült, egyes gyülekezetekben 2020 márciusától letették a lantot a járványra való tekintettel – becsukták az anyakönyveket, a lelkészi munkanaplót, a gyerek- és ifjúsági munkát. Eközben a számos felújítás, építkezés töretlenül működött, örömöt és elégtételt jelentett sok gyülekezet életében.

A választások eredményeként dr. Kolumbán Vilmos teológiai rektor töltheti be a főjegyzői tisztséget. 📸 Kiss Gábor

„Miközben a növekedésnek, az építkezésnek örvendezünk, addig elesettséget, közönyt, fáradtságot, sőt cinizmust is találunk. Meggyőződésem, hogy az isteni hűségre való rácsodálkozás, az abban való megerősödés menthet meg bennünket attól, hogy a sok elvett jó dacára hálátlanoknak bizonyuljunk, holott Isten kegyelmében hordoz, és megújulásra késztet”

– hangzott el.

Kató Béla arról is beszámolt, hogy az elmúlt évben a rendszerváltás óta legkisebb számban jelentkeztek fiatalok a teológiára. A jelenség mögött az húzódhat, hogy nem vonzó az ifjak számára az lelkészi pálya, mert sok esetben torz Krisztus-képet, konfliktusokat, önzést látnak az egyházban. Eközben számos gyülekezet továbbra is hűségesen helytáll, és erőt, időt, anyagiakat nem kímélve közössége építéséért dolgozik, nem adják meg magukat a széthullás látványának, aggasztó körülményeknek vagy a kor porlasztó cinizmusának.

Veress Zsombor küküllői főgondnok vállalta a világi főjegyzői feladatokat. 📸 Kiss Gábor

Az elmúlt fél évben öt szoborállításnak is tanúi lehettünk: áprilisban Leányfalun állítottak szobrot Ravasz László püspöknek; májusban Bukarestben, az egykori magyar református templom helyén állítottak emlékművet a reformációnak; szintén májusban a Magyar Református Egység Napján Gyulafehérváron Bethlen Gábor szobrát leplezték le; június 3-án a kolozsvári Kakasos templom előtt Kós Károly szobrát adták át; június 12-én pedig Kézdivásárhelyen, a Református Kollégium udvarán állítottak szobrot az iskola alapítójának, Csiha Kálmán püspöknek. Az intézmény emellett felvette Csiha Kálmán nevét. A püspök továbbá felidézte a sikeres egységnapi ünnepséget, amelynek megszervezésében oroszlánrészt vállalt az IKE Tussay Szilárd vezetésével. Ugyanekkor adtak hálát tíz környékbeli megújított templomért, ráirányítva a figyelmet a dél-erdélyi szórványvilágra. Novák Katalin köztársasági elnök hitben élő reformátusként vett részt az eseményen.

Az időközi választásokon közel százan adták le szavazatukat. 📸 Kiss Gábor

A jelentés során szó esett a világban zajló keresztényüldözésről. A püspök elmondta: bár igyekeznek a kereszténységet kiszorítani a publikus térből, és fennáll a kisértés, hogy zárkózzunk be a templomok falai közé, követnünk kell a pünkösd csodáját, hogy kilépjünk a zárt ajtók mögül. „Erről mi sem mondhatunk le, mert akkor a küldetésünk lényegét adjuk fel” – hangsúlyozta Kató Béla, majd az anyanyelvi református oktatás fontosságát hangsúlyozta. Mára 5400 gyermek tanul a református egyház által koordinált óvodákban és iskolákban, és idén év végére befejeződik az óvoda-bölcsődeépítő program. Szimbolikusnak nevezte, hogy a közgyűlés keretében helyezik el Marosvásárhelyen egy elemi iskola alapkövét, ahogyan 1908-ban a református kollégium alapkövét is elhelyezték. Két hét múlva kerül sor a bánffyhunyadi magyar gimnázium alapkövének letételére is, amelynek hosszas huzavona után elkezdhetik az építését.

A püspökhelyettesi feladatokat Kántor Csaba nyugdíjazása után ideiglenesen Szegedi László generális direktor látta el. 📸 Kiss Gábor

A felújítások, építkezések rendkívül megnehezedett körülmények között folytatódnak a háború és gazdasági válság miatt előállt anyaghiány és drágulások következtében. Most az intézmények fenntartása az igazi kihívás, hiszen az infláció és az energiaválság olyan terheket ró az elkövetkezendő időben a gyülekezetekre és a gyülekezeti tagokra, amelyre nehéz felkészülni. Kató Béla arra kérte a jelenlevőket, fordítsanak különös figyelmet a gyülekezetekben élő idős emberekre, hiszen sokan fognak étel vagy fűtés nélkül maradni. A missziói és kis gyülekezeteknek többször is tudott segíteni anyagilag az egyházkerület az Anyaország támogatásával, de fontos odafigyelni és megfontolni a társegyházi struktúrát, mivel azzal megmarad a gyülekezetek önállósága, csak a lelkipásztort tartják fenn közösen. Esetleges hátránya, hogy több adminisztrációval jár a lelkipásztor számára.

A közgyűlést három év után újra kétnapos programmal szervezhették meg. 📸 Kiss Gábor

„Az utóbbi időben megszaporodtak a lelkészek és gyülekezeti tagok közti ellentétek. Minden ilyen panaszt ki kell vizsgálni és lehetőség szerint a békességet és az együttműködést helyre kell állítani. Ennek kivitelezése elsősorban az egyházmegyéknek a kötelessége” – mondta el a püspök. Az egyéni érdek előtérbe helyezését a Zsinat úgy orvosolná, hogy a második lelkészi állást csak tíz év elteltével lehet feloszlatni, elkerülve ezzel az egyénre szabott állás létrehozását. A médiahasználattal kapcsolatban elhangzott: az internet jóvoltából sokan bekapcsolódnak a közösségi médiába, jó és kevésbé jó kezdeményezések alakulnak ki. „Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közösségi média színpad is. A tisztességtelen beszéd vagy rágalmazás megengedhetetlen az egyház képviselői, lelkipásztorai, presbiterei körében. Márpedig ami felkerül a világhálóra az ott is marad. Bölcsnek és megfontoltnak kell lenni. A kommunikáció eszközei fontosak, de csak eszközök!”

Az egyházkerület a 90-es évek óta a legnagyobb gyűjtését rendezte a kárpátaljaiak megsegítésére. Közel egymillió lejt gyűlt össze, amelyet fokozatosan hasznosítanak a diakóniai ügyosztály szervezésében a kárpátaljai testvérek kérései és igényei szerint. Az idei népszámlásásról is szó esett: „Ha nem veszünk benne részt, akkor gyengítjük a közösséget, de magunk is vesztesek leszünk. Nagyon fontos a népszámlásás, hiszen a világ és a környezetünk is csak a számok tükrében ítél meg, és a jövőbeli támogatások is ezektől függenek.” A hívek felmérése, feltérképezése során különösen nagy kihívás a gyermekek megtalálása, de a tanítás rendszerét, a külső feltételeket is fel kell építeni akár magyar nyelvleckékkel is. Az egyházkerület a KOEN Alapítvány munkatársaitól egy kézikönyv összeállítását kérte, amely segítséget nyújt a gyülekezeteknek a gyerekek foglalkoztatásában.

Az ügyosztályok, bizottságok és különböző szervezetek részletesen beszámoltak tevékenységükről. 📸 Kiss Gábor

A nagy templomépítések és -javítások lassan befejeződnek, a projektek kb. 97 százalékában az elszámolások is megtörténtek. Kató Béla végül köszönetet mondott minden gyülekezetnek, a lelkipásztoroknak, gondnokoknak, presbitériumokának, építőknek, tervezőknek, felügyelőknek, akik ebben a hatalmas munkában részt vettek. Emellett köszönettel illette azokat a munkatársakat is, akik az egyházkerület keretében lebonyolították a nagyszabású projekteket, valamint háláját fejezte ki a nyugdíjba vonult munkatársak tevékenységéért.

A továbbiakban Szegedi László missziói jelentése hangzott el. Először is az új létszámokat ismertette: újra lélekszámapadás történt az egyházkerületben, 2021 végén 267.779 reformátust számláltak. A gyülekezetekben 3908 személlyel többet temettek, mint ahányat kereszteltek (2797), valamint 649-en külföldre távoztak. Továbbra is jellemző a szórványok, kisebb falvak és kisvárosok elnéptelenedése, de nehézséget jelent nagyvárosokba beköltözők megtalálása is.

Az ülés eleji számbavételt Gáll Sándor kancellár vezette le.📸 Kiss Gábor

A járvány utáni lazításoknak köszönhetően jelentősen megnőtt a házasságkötések száma, és bár az elmúlt két évet a templomlátogatók számbeli csökkenése jellemezte, a belmissziós munka eredményeként sokan visszataláltak a templomokba. Még mindig sokan félnek közösségbe menni, de a vasárnapi istentiszteleteken való részvétel újból átlépte a kritikus 10 százalékos pszichológiai határt: 11,56 százalékra emelkedett. Az ünnepnapok látogatottsága az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, az úrvacsora kiszolgáltatásának módja viszont sok helyen már nem tér vissza a világjárvány előtti módozathoz. Kevesen kérik az otthoni úrvacsorai szolgálatot, és a kórházakba is problémás bejutni. A bibliaórák, vallásos ünnepélyek, ifjúsági rendezvények, szeretetvendégségek, egyetemes imaheti szolgálatok, evangelizációk esetében sem sikerült a járvány előtti időszak mutatóit elérni. Kis lépésekkel, de halad az ifjúsági munka a közösségekben. A generális direktor szerint örvendetes, hogy sok ifjú lelkész a mai kor generációjának nyelvén és eszközeivel közelít az ifjakhoz és gyermekekhez. Újra folynak a családlátogatások, és a betegek meglátogatása is fontos szolgálat marad.

Titkos szavazással választották meg a tisztségviselőket a jelenlevő közgyűlési tagok. 📸 Kiss Gábor

A belmissziós szövetségek sorában a nőszövetség 2021-ben 6601 tagot számlált, lendületével és hitével csodákat is művelt. A Presbiteri Szövetség is újrarendezte sorait, létszáma 2021-ben 7941. Az IKE és a cserkészmozgalom tevékenységét lassította legkevésbé a világjárvány, de a gyülekezeti diakónia és a Diakónia Keresztyén Alapítvány is fejlesztette tevékenységét. „Az a gyülekezet a nyertes, ahol a kettő össze tud dolgozni” – véli a diakóniai szolgálat két vetületéről Szegedi László. A Diakónia Keresztyén Alapítvány közel 18 ezer ember szakszerű házi beteggondozását vállalta fel kilenc fiókon és 62 munkaponton keresztül, valamint ezer embernek folyamatosan juttatnak havonta élelmiszercsomagot. Két fiók, a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi foglalkozik cigánymisszióval, az egyházkerületnek 826 választott és esküt tett diakónusa van. A gyülekezetekben a vallásóraköteles gyermekek létszáma 16 468, amelyből sajnos csak 5 031 (30,55 százalék) jár el az alkalmakra. A konfirmációkötelesek összlétszáma 2 492, amelyből 2 198 (88,20 százalék) konfirmált. A gyülekezetek jövője pedig attól függ, mennyire veszik komolyan a vallásoktatást és katekizációt – hangsúlyozta Szegedi László.

További napirendi pontként a közgyűlés hozzájárult a Kolozsvári Református Egyházmegyében található válaszúti és kolozsborsai egyházközség társulásához, amelyhez hozzátartozik Kolozsgyula és Bádok gyülekezete is. A közgyűlési tagok ezután átvonultak az építendő elemi iskola alapkövének ünnepélyes leltételére.