Bibliailag korrekt

Megújult a nyárádmagyarósi református templom

 

Újra teljes pompájában áll a nyárádmagyarósi református közösség temploma, a kanyargós Felső-nyárádmenti úton is hirdeti Isten dicsőségét a 170 éves hajlék. A nyárádmagyarósi templom Felső-Nyárádmente legnagyobb temploma, és minden átutazónak meg kell kerülnie, ha tovább akar menni Szováta, vagy visszafelé Marosvásárhely irányába. A közösség két év alatt újította meg templomát, ezért adtak hálát október 30-án.

Bibliailag korrekt

A meleg őszi reggelben Nyárádmagyarós határában távolról fehérlő juhnyáj legelészik csendben. A településen már nincs ekkora nyugalom, ünneplőbe, székely ruhába öltözött fiatalok és idősek igyekeznek a templomba. A parókia udvarán is nagy a sürgés-forgás, Lázár Balázs lelkipásztor és Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese itt fogadja Kató Bélát, az egyházkerület püspökét és feleségét, akik a templom megújulása alkalmából megtartott hálaadó istentiszteletre érkeztek.

Bibliailag korrekt

A 12 órától kezdődő istentiszteletre megtelt a templom minden padja, a karzatokon is mindenütt kíváncsi szemek figyelték az ünnepséget. Biró István esperes liturgiai szolgálata után Kató Béla püspök a Mt 21,12-17 alapján hirdette az igét. Hangsúlyozta, hogy megújulás csak akkor lehet, ha Jézus elfoglalja helyét a szívünkben. Sokak szerint nem volt Jézushoz illő cselekedet, amikor korbácsot vett a kezébe, ő azonban nem hirtelen felindulásból tett így. A reformáció korában is visszatérve a Szentíráshoz akartak aszerint cselekedni, ahogy Isten parancsolta. A püspök szerint fontos, hogy a gyülekezet nem hagyta, hogy a 170 éves templom múzeummá váljon. Az anyaszentegyház ugyanakkor nem templomokból áll, minden keresztyén ember alkotja azt a templomot, amelyet Jézus épített. Jézus pedig a bennünk lévő templomot keresi. A reformációban megtisztult az egyház, az emberek új életformát alakítottak ki maguknak, kiűzték a bálványokkal teli életformát, ahogy Jézus is kiűzte a bálványokat a jeruzsálemi templomból. Amikor Jézus megtisztította a templomot, helyreállt a rend, oda mentek hozzá a sánták, vakok és a gyermekek. A püspök szerint néha ezért is üresek a templomaink, mert nem tudjuk kellőképpen megtisztítani őket. A keresztyénség nagy vonzereje a reformáció korában az volt, hogy mindenki előtt nyitva álltak a kapuk. Az egyházak ma megpróbálnak politikailag korrektek lenni, holott van egy bibliai korrektségünk, amelyet azonban nem hangoztatunk eleget. A reformáció a gyökerekhez ment vissza, a protestánsok megújították azt az egyházat, amelyet Jézus alapított. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mi vagyunk az üdvösség egyedüli letéteményesei.

Bibliailag korrekt

Igehirdetés után kiosztották az úrvacsora sákramentumát, ágendai szolgálatot Biró István esperes végzett, az úrvacsora kiosztásában a környékbeli lelkipásztorok is segédkeztek.

Bibliailag korrekt

Lázár Balázs lelkipásztor köszöntőjében elmondta, hogy ez a 170 éves templom a Felső-Nyárádmente legnagyobb temploma, amelyet utoljára 1996-ban javítottak. A templom helyrehozatalát 2015-ben kezdték el a tetőszerkezet megerősítésével, majd 2016-ban folytatták a belső és külső javításokkal, kicserélték az ablakokat, megoldották a templom vízelvezetését, cserélték a csatornákat, beszerelték a hangosítást és az éjszakai kivilágítást. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy Nyárádmagyarós népének fontos ez a hajlék és azért áldozatot is tudnak hozni.  

Szabó Zoltán főgondnok köszöntése után a nyárádszeredai Bocskai István Dalkör járult hozzá az ünnephez énekszóval, a gyerekek és az ifjúság szolgálata után Biró István esperes köszöntötte az egyházmegye nevében a gyülekezetet. Józsa Attila Zsolt baptista prédikátor köszöntőjében arról beszélt, hogy a templom arról árulkodik, hogy egy gyülekezetben van-e élet, hit, összefogás. Szabó László adventista prédikátor azt kívánta a gyülekezetnek, hogy szüntelenül megújuló egyház legyenek. Kacsó Antal polgármester azt emelte ki, hogy a presbitérium egy emberként sorakozott fel lelkipásztora mögött, áldozatot vállaltak, mert felismerték, hogy a cél mindnyájukat szolgálja. A nyárádmagyarósi közösség testvérgyülekezetének levelét Lázár Balázs lelkipásztor olvasta fel, majd a közösség nevében Moga Margit néni mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy mekkora öröm a nyárádmagyarósiak számára ez az ünnep.

Bibliailag korrekt

Szöveg és fotó: Kiss Gábor