Az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia Zárónyilatkozata Niagara Falls – 2013. május 24-én

“…Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” Zsoltárok könyve 133,1 „…adjatok hálákat néki, áldjátok az Ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!” 
Zsoltárok könyve 100,4-5

Az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia Zárónyilatkozata Niagara Falls – 2013. május 24-énMi az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia szervezői és résztvevői: 

Istennek adunk hálát, hogy a kanadai és amerikai határon, a Niagara-vízesésnél megrendezett Konferencián egymás lelki épülésére lehettünk együtt istentiszteletek, közös imádságok, éneklés, előadások testvéri együttlétének alkalmain és „közös dolgainkról” beszélgethettünk. Hálát adunk, hogy a konferencia elérhette kitűzött célját, mert szorosabbra fűzte összetartozásunk szálait. Rámutatott közös terheinkre és feladatainkra, amelyek megoldására együtt kereshettük Isten Lelkének vezetését, útmutatását.

Hálát adunk azért, hogy örömmel ünnepelhettük magyar református jelenlétünket a tengerentúlon, megjelenítve a múlt értékeit a jövendő számára, általuk megerősödve református identitásunkban. Különleges jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy konferenciánkat a Magyar Református Egység napjának 4. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja közötti áldott időben tarthattuk meg. Köszönet a konferencia szervezését vállaló kanadai testvérek odaadó munkájáért, amellyel lehetővé tették együttlétünket. Az ausztráliai magyar református testvérek jelenléte még teljesebbé tette magyar református egységünket.

Háladással magasztaljuk Istent, hogy a két amerikai egyháztest, az Amerikai Magyar Református Egyház és a Krisztus Egyesült Egyházának – Kálvin Egyházkerülete, a folyamatban levő egységtárgyalásaik jelentős gyűlését itt, ezen a konferencián tűzte napirendre. Jó reménységgel tekintünk a jövendő célja felé, amikor a két egyháztest, előbb egymást támogatva, majdan reménység szerint egyesülve szolgálhat Isten dicsőségére és az Amerikában élő gyülekezetek javára. Ennek jeleként fogadjuk a bejelentést, hogy jövőre a két egyháztest egy időben és közösen tartja gyűlését Ligonier, Pennsylvániában.

Hálát adunk Istennek a Magyar Diaszpóra Tanács támogatásáért, mely előzetes nyilatkozataival a magyar diaszpóra szervezeteit és egyházait számon tartva elkötelezetten munkálkodik a nemzet javára. A Magyar Kormány tisztviselőinek jelenléte ezen az egyházi diaszpóra konferencián nagy megtiszteltetés volt mindannyiunk számára. Ugyancsak örömmel fogadtuk az ökumené jegyében katolikus testvéreinket.

Ezen elkötelezettségünk alapján síkra szállunk a Romániában újonnan megszavazott restitúciós törvény szellemisége ellen, mely

– Lelassította a restitúció folyamatát,
– Ellehetetlenítette a restitúció konkrét megvalósítását,
– És beláthatatlan időre kitolta a restitúció folyamatának befejezését.

E rosszul született törvény előzménye a romániai sepsziszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium esete, amely az Egyháznak ősi és amúgyan tíz éve már egyszer visszaszolgáltatott ingatlanát vissza államosítani akarja; egy folyamat, amely ártatlan emberek szabadságvesztéséhez is vezetett. A Konferencia felkéri Kanada, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália kormányzati szerveit, hogy a tőlük megszokott bátorsággal, a demokráciát elkötelezett módon védelmező szellemiség jegyében tegyenek meg mindent azért, hogy a Romániában élő és szolgáló egyházak kapják vissza ősi jussukat. 

A Reformáció 500. évfordulóján, 2017-ben kívánatosnak tartjuk a Magyar Református Diaszpóra Konferenciának folytatását a Kárpát-medencében, az ott élő és szolgáló magyar református egyházak részvételével.

„Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel” (1 Péter 3,15)

Ft. Szabó Sándor, Püspök, Amerikai Magyar Református Egyház
Király Frank, Főgondnok, Amerikai Magyar Református Egyház
Ft. Poznán Béla

, Püspök, Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület
Ballas James, Főgondnok, Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület
Ft. Csűry István, Püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Nt. Szegedi László, Generális Direktor, Erdélyi Református Egyházkerület
Markó Gábor, Főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület
Nt. Vass Zoltán, Elnök, Kanadai Magyar Református Egyházak Uniója
Ft. Koloman K. Ludwig, Elnök, Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület,
A Bethlen Otthon igazgatósági tagja
Nt. Dézsi Csaba, ausztráliai magyar egyházak képviselője