Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia – Generális Vizitáció Désen

A Kalotaszegi Egyházmegyében tett látogatás után egyházkerületünk vizitációs bizottsága a dési egyházközséget látogatta meg február 17-én. A parókia előtt az egyházmegye, valamint a gyülekezet elnöksége és tisztviselői várták a Kató Béla püspök által vezetett testületet.

Köszöntés után Szilágyi Róbert lelkipásztor tartott áhítatot 1Móz 37, 5-8 alapján. A lelkipásztor szerint Isten sok mindenen keresztül üzen nekünk, a kérdés mindig az, mit kezdünk ezzel az üzenettel. Isten embereket választ ki magának, hogy az üzenetét átadják, így választotta ki Józsefet is az ő tudta nélkül, így választotta ki Ábrahámot. És így választotta ki Jézus is a tanítványokat, majd később Pált a damaszkuszi úton. Isten ma is kiválaszt embereket magának, hogy általuk vigyen keresztül hatalmas tetteket. A felolvasott igében Isten beteljesíti József álmát. Őt Isten kiválasztotta, ettől a perctől kezdve József bekerül Isten iskolájába. Ha pedig valaki bekerül oda, akkor onnan tovább semmi sem véletlen, minden, ami történik, felkészítés az Úr részéről. József sok nehézségen megy keresztül, de amikor eljön az idő, akkor oda kerül, ahova Isten őt szánta. Minden, ami Józseffel történik, Isten szeretetének a jele. A lelkipásztor hangsúlyozta: engedelmes eszközöknek kell lennünk Isten kezében.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

Áhítat után Kató Béla püspök bemutatta a Generális Vizitáció tagjait, valamint elmondta, idén a nagyvárosok sajátos gondjait szeretnék feltárni, ezért minden egyházmegyében a városi gyülekezeteket látogatják meg. A közösség jelenleg 2070 lelket tart számon, a 2011-es népszámlálás adatai szerint azonban Désen 3300 református él.

A délelőtt folyamán azok a bizottsági tagok, akik nem az ügyvitelt ellenőrizték, az 1-es iskolában beszélgettek a vallástanárnővel, valamint az iskola aligazgatónőjével, Tárkányi Margittal. A tanárnő elmondta: mintegy száz gyerek tanul magyar tagozaton, sok magyar gyereket azonban román tagozatra iratnak a szülők. Az aligazgatónő szerint a szülők nem értik meg, hogy a magyar tagozaton a diákok többletet kaphatnak, nem szegényebbek lesznek. Régebb keményen kellett küzdeni azért, hogy alacsony létszámú osztályokat is indíthassanak, de sikerült elérni, hogy egy 10-es létszámú osztályt is engedélyezzen a tanfelügyelőség. A beszélgetés után a vizitációs bizottság az 5-6. osztályok életébe tekintett be, az iskolásokkal röviden elbeszélgettek a vallásoktatás menetéről, Kató Béla püspök és Dézsi Zoltán főgondnok a gyerekek tárgyi tudását is próbálta felmérni a rövid beszélgetés alatt.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

Mielőtt a bizottság a város polgármesterével találkozott volna, körbejárta Dés főterét, ahol több ingatlan is az egyházközség tulajdonát képezi. Az épületek egy része romos állapotban van, ezért a püspök javasolta: azokat, amelyek már használhatatlan állapotban vannak, bontsák le, építsenek újakat, hiszen nem műemléképületekről van szó. Az elsődleges szempont a gyülekezet igényeinek, kényelmének kiszolgálása – hangsúlyozta a püspök. Szóba került az is, hogy az egyházközség az épületegyüttes egyik részét eladhatná az egyházmegyének, hiszen a Dési Egyházmegyének nincs olyan épülete a városban, ahol berendezhetnék az esperesi hivatalt.

Costan Morar polgármester szerint jó a kapcsolat a magyarság és a város vezetése között, kölcsönös a tisztelet. A polgármester elmondta: nem utalnak ki rendszeresen támogatást az egyházaknak, de alkalmanként támogatják a város területén lévő egyházközségeket. A beszélgetés során Costan Morar egy korábbi kérését is elmondta a bizottságnak: az egyházközség tulajdonában lévő épületegyüttes udvarának egy részét szeretné az önkormányzat megvenni. Szilágyi Róbert lelkipásztor biztosította a polgármestert arról, hogy a presbitériummal beszélni fognak a kéréséről, ugyanakkor azt is megkérdezte, van-e akadálya annak, hogy a romos épületeket lebontsák. A polgármester megígérte, utánanéz, milyen lehetősége van az egyházközségnek.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

A délután folyamán a bizottság tagjai a gyülekezet tagjaival találkoztak. A konfirmandusokkal és a gyülekezet ifjaival Szegedi László generális direktor és Kántor Csaba püspökhelyettes beszélgetett, míg a nőszövetséggel Kató Béla püspök és Dézsi Zoltán főgondnok. A püspök arra emlékeztette a nőszövetség tagjait, hogy nem szabad minden gyülekezeti tevékenységet a lelkipásztor személyétől függővé tenni. A nőszövetség tagjai örömmel számoltak be: az utóbbi időben megszaporodtak a gyülekezeti alkalmak, és ezekre egyre többen járnak. A püspök arra biztatta őket: másokat is próbáljanak bevonni, hívják azokat is, akik eddig nem jártak a közösség rendezvényeire. Kató Béla arra kérte a nőszövetség tagjait: segítsék a lelkipásztort munkájában, hiszen ilyen nagy gyülekezetben sok önkéntesre van szüksége.

A nap folyamán felvett jegyzőkönyvet Kántor Csaba püspökhelyettes ismertette a presbitérium előtt, majd Szegedi László generális direktor mondta el, hogy a gyülekezetben az elmúlt évek során pontatlan volt a lélekszám nyilvántartása, ezt egy éven belül azonban rendbe lehet tenni. A nyilvántartás azért is fontos, mert több szempontból is érinti az egyházközség életét. Szegedi kiemelte: sok a vegyes házasság, sok a válás, az egyházközség irattárában talált dokumentumok szerint egy több mint 150 éves gondot görget maga előtt az egyházközség. A válások nagy része az egyik társ alkoholfüggősége miatt történik, ezért fontos lenne a Bonus Pastor Alapítványtól segítséget kérni, emellett azonban családterápiára is szükség lehet. Szegedi László szerint a református identitás megerősítésére is szükség van, utalva a Hit Gyülekezetének térnyerésére a városban. Felhívta a figyelmet, hogy a lelkipásztornak szüksége van a gyülekezet és a presbitérium segítségére a vallásórák és ifjúsági bibliaórák megszervezésében.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

Az egyházközség pénzügyviteléről Ungvári Éva egyházkerületi pénzügyellenőr számolt be, aki néhány apró javaslatot tett a presbitériumnak, de megdicsérte őket, hogy ilyen gondosan kezelik saját pénzügyeiket.

A püspök a délelőtti sétát követően meglepődött, milyen gazdag a dési református közösség. A visszakapott vagyon nagy része azonban romos, és ezt egy felelős presbitérium nem nézheti tétlenül. A püspök szerint minden épületet vissza kell kérni, amit elvettek az egyháztól, és ezeket nem is lehet elidegeníteni, ha ebből működési költségeket akar az egyházközség fedezni. Ugyanakkor fontos, ne csak épületekbe fektessük be a pénzünket. A vagyont arra kell használni, hogy közösséget építsünk azok számára, akik a városban élnek, hogy ne kívánkozzanak el innen. A püspök szerint vannak olyan épületrészek, amelyeket értékesíteni lehet, hogy az abból nyert pénzből más épületeket felújítsanak. A régi fiúiskola bizonyos részeit le lehet például bontani, és helyettük más, funkcionális épületeket lehet építeni. Az épület egyik része pedig az egyházmegye székhelyeként is szolgálhatna, így még erősebb lenne a református jelenlét a központban.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

„A romok maguk alá temethetik az egyházközséget. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy e vagyont értékesítsük. Abból majd a gyülekezet tevékenységeit is támogatni lehet, erre nem kell sajnálni az anyagiakat. Az épületekben akár magyar napközi óvodát is lehetne működtetni. Minőséget és modern körülményeket kell biztosítani, hogy gyerekeink ne kívánkozzanak román intézményekbe. Ha minden gyermeket román iskolába iratnak, akkor hamarosan nem lesz senki, aki a vagyont átvegye tőlünk és kezelje. Új lelkipásztoruk van, új kor kezdődött az Önök életében. Óriási lehetőséget kaptak, és Önökön múlik, hova fejlődik a gyülekezet” – mondta a püspök.

Az esti istentiszteleten, amelyen az egyházmegye lelkipásztorai is nagy számban vettek részt, Kató Béla püspök az ApCsel 20:28;32 alapján hirdette az igét a gyülekezetnek. Szerinte ritka alkalom egy püspöki vizitáció egy gyülekezet életében, ezért fontos dolgokat akarnak elmondani, hagyakozni akarnak, ahogyan Pál is hagyakozik az igében. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, hangzik a minden korban, minden gyülekezet számára megfontolandó üzenet. A püspök szerint ez a nap arra való, hogy együtt mutassunk rá a gyülekezetben azokra a kitörési pontokra, amelyek a jövő felé mutatnak. Az egyházkerület több egyházközsége olyan gondokkal küzd, amelyekre úgy tekint, mint a végre. A fiatalok elhagyják a gyülekezeteket, az emberek elidegenednek egymástól. Ilyenkor először magunk kell a megoldásokat keresnünk, de az ige arra is figyelmeztet, hogy egy nyájhoz tartozók vagyunk, akik egyedül nem tudunk megmaradni, gondot kell viselnünk egymásra. Ugyanilyen fontos az Istennel való kapcsolatunk is. Ennek a páli intelemnek a megfogadása az istentisztelet. A gyülekezetben mindenkinek közvetítő szerepet kell betöltenie. Isten sokat hagyott ránk, mi az Ő vérével szerzett egyháza vagyunk, ezért bíznunk kell benne. Ha Isten ránk bízta az Ő egyházát, akkor abban is bíznunk kell, hogy gondot visel rólunk, nem vagyunk magunkra.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

A püspök szerint bármennyire törekszünk az egyházat megtartani, nem szabad elkeserednünk, mert van segítségünk, bármibe is fogjunk bele. Nemcsak bennünket bízott meg Isten feladattal, nem a mi feladatunk emberek megtérítése, mi elsősorban felelősséget kaptunk, de Isten kegyelme cselekszik. Az emberi cselekvésnek és a gondviselő Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia. Ez a kettős feladat áll a dési gyülekezet előtt is. Meg kell keresni azokat, akik eltűntek a gyülekezetből, épületeket kell karban tartani, és szem előtt kell tartani a döntések meghozatalakor, hogy Isten ma is munkálkodik közöttünk.

Az igehirdetés után Bányai Csaba esperes köszöntötte a gyülekezetet, majd bemutatta a Generális Vizitáció tagjait. Kántor Csaba püspökhelyettes az aznap felvett jegyzőkönyvet ismertette, majd Szegedi László generális direktor számolt be a gyülekezet lelki életéről. Kiemelte a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkájának fontosságát és létjogosultságát, ugyanígy hangsúlyozta az egyházkerületi missziós kiadványok megvételének fontosságát is. Azt ajánlotta a gyülekezetnek, rendeljék meg e kiadványokat, és ingyen osszák szét az egyházközség tagjai között. A generális direktor a templomban is megemlítette az egyedülállók és elváltak kérdését, valamint az alkoholizmus problémáját, figyelmeztetve a híveket: az ima az első olyan eszköz, amelyhez ilyen esetekben nyúlni lehet. Szólt arról is, hogy sokan a Hit Gyülekezetében találtak otthonra, holott ott sem lehet többet kapni, mint a jövőre fennállásának 500. évfordulóját ünneplő református egyházban. Kiemelte ugyanakkor azt is: ha a templomot és az iskolát nem tudjuk fenntartani, akkor belátható időn belül el fog veszni a reformátusság Désen.

Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia - Generális Vizitáció Désen

Dézsi Zoltán főgondnok örömének adott hangot. Ugyanakkor aggódik is, mert a körülmények veszélyesek. Arra kérte a gyülekezetet, merjék a lelküknek azt a részét is az egyháznak odaadni, amit eddig nem mertek. Désen még lehet hosszú, szép jövő, ha a mieinkért hajlandóak vagyunk áldozatot hozni.

Szilágyi Róbert lelkipásztor megköszönte a vizitációs bizottságnak a tanácsokat, a biztatást. A gyülekezethez szólva elmondta, nagy feladatot kaptak, mégpedig azt, hogy keressék meg az utolsó reformátust is a városban, mert senkinek sem szabad elvesznie.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor