Anyáknapi ünnepség Piskin

Az édesanyák, nagymamák, családok felé fordult a figyelem május második vasárnapján a piski református templomban.

 

Ez az ünnep olyan áldott alkalom, mely eszünkbe juttatja, mennyi jóságot, szeretetet kaptunk az édesanyánktól, milyen hálával, tisztelettel tartozunk szüleinknek és Istennek, akinek feltétel nélküli szeretetét sugározták felénk.” – kezdte az istentiszteletet Czuhai Miklós-Csaba piski református lelkész. Örömét fejezte ki, amiért a piski református templom megtelt ez alkalomra, ahol nem csupán a helybéliek, de a szórvány gyülekezetek tagjai is jelen voltak: Bácsiból, Lozsádról, Nagyrápoltról és a környező településekről. Külön köszönetet mondott Gudor Botond gyulafehérvári esperesnek, aki gyülekezetének közel 30 tagjával vett részt az ünnepi alkalmon és vállalta az igehirdetést. 

A gyermek Mózes megmenekülésének történetére és Pál apostol szeretethimnuszára épülő igehirdetésben Gudor Botond esperes rávilágított: a végtelen anyai szeretet hitből, reménységből fakad. Bár nagyon nehéz időket éltek, Mózes szülein nem lett úrrá a reménytelenség. Istenbe vetett hittel vállalták a gyermeket, bíztak az Úr szabadító erejében, amely akár az ellenség szívét is képes meglágyítani. Mózes megmenekülésében nővére is jelen van, a családi összetartás, a szülői, testvéri szeretet ma is életmentő lehet. Hiszen testi-lelki-szellemi síkon közel annyi veszély leselkedik a gyermekekre ma is, mint annak idején a nádból font kosárban úszó Mózesre a Nílus vizén. A hit és a reménység tudja életre hívni a cselekvő szeretetet. Mózes édesanyja nem várta tehetetlenül fia pusztulását, megtett minden tőle telhetőt, és Istenre bízta a gyermeket, aki felnőttként az Úr engedelmes eszközeként mutat majd utat népének a szabadulásra. A gyermek Mózes megmenekülésének története igazi isteni csodatétel, amelyben fontos szerep jut az édesanyának, aki mindig minden körülmények között bízik, reménykedik és cselekszik gyermeke sorsának jobbra fordulásáért. Ez az igazi anyai szív, amely révén sokan megtapasztaljuk Isten végtelen szeretetét.

Gudor Botond magyarul és románul is tolmácsolta az ige üzenetét. Fontosnak tartottuk, hogy mindenki, aki eljött, vegyes családok román ajkú tagjai, a városi, községi elöljáróink, illetve azok a híveink is, akik már nem beszélik magyar anyanyelvüket, megérthessék az igehirdetést”  mondta Czuhai Miklós Csaba lelkipásztor. Az ilyen irányú törekvésnek meg is volt az eredménye. Az istentisztelet végén felszólaló Pavel Haţegan piski alpolgármester, Florin Alba bácsi polgármester, valamint Tibi Bârsa, AUR képviselő hálásan köszönték ez alkalmat, amikor az édesanyák felé fordult a figyelem. Mindegy, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk, összeköt bennünket a keresztény hit, és az, hogy mindannyiunknak tisztelnünk, szeretnünk kell édesanyánkat fogalmaztak az elöljárók, mindannyian nagyra értékelve Chuhai Miklós Csaba lelkipásztor nyitottságát, a reábízott közösségekért végzett munkáját.  

Domokos Balázs, Hunyad megyei Ifjúsági és Sportigazgató az RMDSZ nevében mondott köszönetet az anyáknapi rendezvényért, hangsúlyozva, hogy mind a családban, mind a gyülekezetekben, mind pedig egy-egy település életében fontos az összefogás, hiszen csak együtt lehet igazán szép dolgokat életre hívni.  

Az igehirdetést követően a gyulafehérvári Menorah együttes adott elő dicsőítő énekeket, majd a dévai Szivárvány nyugdíjasklub énekkara köszöntötte dallal, verssel az édesanyákat, nagymamákat.  

Az ünnepség immár hagyományosan tombolázással és szeretetvendégséggel zárult a közeli Taverna vendéglőben, amelynek tulajdonosa, a helyi gyülekezettel közösen 115 személyt vendégelt meg ez alkalommal.