A szolgálatért kapott jutalom

Első alkalommal ülésezett a decemberi egyházkerületi közgyűlés után a Romániai Református Egyház Zsinata március 28-án, csütörtökön. Ezen az alakuló ülésen tették le az esküt a zsinat új tagjai, valamint erdélyi tagokkal kiegészítették a zsinati bizottságokat is. 

A szolgálatért kapott jutalom

Kató Béla püspök, a zsinati ülést bevezető áhitatában a Mt 19,27-30 alapján a szolgálatunkért kapott jutalomról beszélt. Elmondta, hogy az idő múltával a lelkipásztorok, gyülekezetben tevékenykedők megbecsülése látványosan csökkent és a közösségtől kapott megbízatás sem akkora hajtóerő, mint a múlt századokban. A püspök szerint azonban annak ellenére, hogy ez a fajta haszon eltűnőben van, olyan jutalmat kapunk érte, amit a Földön senki más, Jézus ugyanis örök életet ígért nekünk. A kételyeket elűzni pedig azzal lehet, hogy Jézus ennél extrémebb dolgokat is véghezvitt, három nap után feltámadt, így Jézus ígérete kell az egyetlen biztos kapaszkodónk legyen. Emberi szemmel nézve nincs amiért a szolgálatot vállalni, ami gyakran nem is hálás, hiszen szolgálni akarunk, nem az emberek kedvében járni. Meggyőződésünk és hitünk szerint kell azt tenni, ami az Anyaszentegyház megtartását, a hívek Krisztus felé vezetését szolgálja a külső feltételek megteremtésével. 

Áhitat után az Erdélyi Református Egyházkerület tavaly december 14-én megtartott választói közgyűlésén megbízatást kapott zsinati tagok letették az esküt, majd Dézsi Zoltán elnök-főgondnok köszöntötte a Zsinat tagjait, valamint ismertette a napirendi pontokat. 

A szolgálatért kapott jutalom

A zsinati bizottságok erdélyi tagokkal történő kiegészítésén kívül egyetlen napirendi pontról beszéltek, az idén tíz éves Magyar Református Egyház alkotmánymódosítását fogadták el. 

A Zsinat erdélyi egyházkerületből származó jegyzői dr. Bekő István és Nagy Péter lettek Kató Béla püspök javaslatára, a Zsinat ügyvezető elnöke dr. Bibza Gábor lesz a következő hatéves ciklusban, zsinati gazda Juhász Ábel lett.  

A Zsinati Állandó Tanács tagjai dr. Bibza Gábor, dr. Gudor Kund Botond, dr. Kolumbán Vilmos József lelkészi tagok, valamint Gergely Balázs, Tőkés Zsolt és Ambrus Attila presbiteri tagok. Lelkészi póttagnak választották Czirmay Csaba Leventét, Jakab Istvánt és Juhász Ábelt, presbiteri póttagok lettek Ősz Sándor, Flóriska István és Páll István.

A szolgálatért kapott jutalom

A Zsinat Fegyelmi Bizottságának lelkészi tagjai Jakab István, Balogh Zoltán és Veress László, presbiteri tagja lett Kiss Attila, míg lelkészi póttagnak választották dr. Bekő Istvánt, presbiteri póttagok pedig Dálnok Lajos, Nagy Péter és Ambrus Attila.

A Kánonjogi bizottság tagjaivá választották dr. Bibza Gábor, Juhász Ábel és dr. Kolumbán Vilmos József lelkészi tagokat, póttag lett Vincze-Minya István, Veress Zsombor és Ladányi Árpád.

A liturgiai bizottságba a Zsinat dr. Bekő Istvánt, dr. Kállay Dezsőt, dr. Gudor Kund Botondot, dr. Kolumbán Vilmos Józsefet, Bereczki Sándort és Domahidi Bélát nevesítette, míg az egyházzenei bizottság tagjai Czirmay Csaba Levente, Molnár Tünde, Dénes Előd, dr. Székely Árpád, Tőkés Attila és Péter Éva. 

A nevelésügyi bizottság tagjai lettek Tőkés Zsolt, Bustya János, Kolumbán Vilmos, Gudor Kund Botond, Jakab István, Veress László és Ambrus Attila, a teológiai bizottságba dr. Kolumbán Vilmos József, dr. Kállay Dezső, dr. Gudor Kund Botond, dr. Bekő István, Batizán Attila, dr. Bibza Gábor és dr. Kiss Jenőt nevesítette a Zsinat. 

A szolgálatért kapott jutalom

A misszió-diakóniai bizottság tagjai lettek Jakab István, Szegedi László Tamás, Czirmay Csaba Levente, Makkai Péter, Székely György és Ősz Sándor. 

Csűry István püspök az ülés végén örömét fejezte ki, hogy kiegészült a Zsinat, Isten áldását kérte az új és régi tagokra egyaránt, reményét fejezte ki, hogy célirányosan tudják majd a felvállalt szolgálatot végezni az Anyaszentegyház javára.

 

Kiss Gábor