A második mérföld – Presbiteri Konferencia Sepsibesenyőn

Szeretetteljes, meghitt hangulatban épülő üzenetekkel gazdagodtak a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciáján jelenlevő elöljárók. A 2023. május 20-án tartott konferenciának idén első alkalommal Sepsibesenyő református gyülekezete volt a házigazdája.

A konferenciát Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperesének igehirdetése nyitotta meg az Ap Csel 1,1-14 versei alapján. Jézus mennybemenetelének eseménye és az arról való megemlékezés sajnos manapság eléggé háttérbe szorult, hiszen hétköznapra esik, amikor mindenki el van foglalva, munkába kell menni, és ilyenkor templomainkban is az átlagnál kevesebben vesznek részt az istentiszteleten. Pedig éppen olyan fontos, mint a többi ünnep. Jézus ugyanis, mielőtt felemeltetett volna az égbe, küldetéssel, szolgálattal bízta meg tanítványait. Ma élő tanítványai számára is ugyanaz a parancsa: hirdetni az evangéliumot, bizonyságot tenni Róla, és folyamatosan készen lenni az Ő visszajövetelére. Szolgálatunk, bizonyságtételünk annak a missziói parancsnak eleget téve kell történjen, amelyet Jézus parancsként és a hozzá fűződő ígéretként mondott el övéinek a Mt 28,18-20 verseiben: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet…, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten áldása legyen együttlétünkön, szolgálatunkon!”

Beder Imre, az egyházmegye főjegyzője igével köszöntötte az egybegyűlteket a Mt 24,12-13 alapján, amelyben arra buzdította a gyülekezetek előljáróit, hogy tartsanak mindvégig ki a hitben és Istennek hatalmas erejében. Mivel nap mint nap azt látjuk, hogy a gonoszság egyre inkább sokasodni látszik, ezért sajnos sokakban már meghidegült a szeretet, meglankadt a hit. Ezért felelősek vagyunk egymásért, családunkért, gyülekezetünkért. Pál apostol szavait idézve hangsúlyozta, „ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” Segítsen Isten hittel és szeretettel betöltenünk hivatásunkat, hogy minél többeket megnyerjünk életünkkel, szolgálatunkkal, beszédünkkel a Krisztusnak – összegezte gondolatait.

A továbbiakban Pályi József, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke igei köszöntő szavait hallgathatták a résztvevők, a Zsolt 33,12-15 verseiből. Köszöntésében arra buzdította és intette a jelenlevőket, hogy merjék bátran felvállalni a presbiteri tisztséget, valamint segítsék a lelkipásztort munkájában, hiszen csak így valósulhat meg a közös teherhordozásban az ugyan nem könnyű szolgálatnak áldása és gyönyörűsége.

A házigazda szerepében Dénes-Szabó Lajos-Levente sepsibesenyői lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetek elöljáróit. Elmondta, megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen nagyméretű alkalomnak lehet a gyülekezet otthont adója. Igyekezett helyt állni a felkérés teljesítésében, igei köszöntőjét a Habakuk 2,1 verséből vette: „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám az Úr.” Mint elmondta, mindannyiunkat őrállókká rendelt az Úr, hogy vigyázzunk a ránk bízott nyájra, és meghalljuk, amit Ő mond nekünk, különösen ebben a világban. „Segítsen az Úr, hogy engedelmes és szolgálatra kész őrállói lehessünk mindig Neki.” – fűzte hozzá.  A köszöntések sorát Nagy Éva, a Kultuszminisztérium tanácsosának gondolatai zárták.

A továbbiakban Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Direktora tartott előadást, amelynek központi gondolatát, a Mt 5,41 verséből merítette: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.” Gyakorlatias jellegű előadásában a lelkipásztorok, a gondnokok és a presbiterek figyelmét a felelősségteljes szolgálatra hívta fel. „Nem elég csak a kötelezőt elvégezni, nem elég csak egy mérföldet megtenni, meg kell tenni a második mérföldet is. Mindannyiunk számára Isten adott kegyelmi ajándékokat, melyekkel bölcsen kell sáfárkodnunk. Menni vagy nem menni a második mérföldre: ez a keresztyén élet legfontosabb gyakorlati kérdése! Második mérföld nincs Isten nélkül!  hangsúlyozta az előadó. Füle Lajos A második mérföld című versét felolvasva arra kérte a jelenlevőket, hogy vigyenek magukkal haza egy példányt.

A konferencia végéhez közeledve Németh Csaba egyházmegyei főgondnok, Gerendi Antal egyházmegyei gondnok és presbiteri szövetségi elnök megköszönte a részvételt, a gyülekezetnek a szervezést. Isten gazdag áldását kívánták a megjelentek életére.  

Az ajándékok átadása valamint a 90. zsoltár eléneklése után a sepsibesenyői nőszövetség vendégszeretetét tapasztalták meg az egyházmegye jelenlevő presbiterei, amely a finom étel és ital formájában is megvalósult. A szeretetvendégség végén mindenki a vers mellé ajándékképpen egy könyvjelzőt is magával vihetett a megszervezett alkalom jelképeként.  

A konferencián a sepsibesenyői ifjúság kulturális műsorral örvendeztette a jelenlévőket: Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából betekintést nyújtottak a költő életébe, munkásságába, felolvasva néhány ismertebb versét, kiegészítve a Befordultam a konyhára című versének megzenésített változatával.