250 éves a Magyarbényei református templom

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Magyarbényei Református Egyházközség hálaadó istentiszteletre gyűlt össze 2016. november 20-án. 

A parókia udvarán a gyülekezet lelkipásztora, presbitériuma és a vallásórás gyermekek fogadták Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét és feleségét. „Ez az a nap, mit az Úr szerzett” csendült fel gitárkíséretben az ének a gyermekek ajkáról. Demeter-Erdei Zoltán helybéli lelkipásztor az énekben is elhangzott 118. Zsoltár ismert mondatával köszöntötte a püspök urat és feleségét. A parókia udvara hamarosan megtelt közelből és távolból érkezett lelkipásztorokkal és vendégekkel.

250 éves a Magyarbényei református templom

A megújult 250 éves templom zsúfolásig megtelt ünneplő hívekkel. A hálaadó istentisztelet liturgusa a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, Gudor Kund Botond volt, aki imádságban adott hálát az ünnepi alkalomért. Kató Béla püspök az 1 Kir 8, 27-30 alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában rávilágított arra, hogy ez a hálaadó istentisztelet is lehetőséget teremt az Isten, és nem magunk ünneplésére. Jóllehet a két templom, a salamoni és a magyarbényei templom építésének idejét, méreteit, felszereltségét illetően teljesen különbözőek, mégis a legfontosabb szempontból hasonlítanak. A magyarbényei és a salamoni templom is az imádság házaként szolgált. Az igehirdetésben az imádság megtartó erejét hangsúlyozta a belső békesség megtalálása érdekében. Imádkozni kell a belső és külső ellenség támadásakor, betegségek és természeti csapások esetén, de még a hittől, templomtól eltávolodottakért is, hogy nekik is lelki otthonukká váljon az Isten háza. A beolvadás nagy veszélye fenyegette az ószövetségi népet, és fenyegeti a mai magyarbényei református közösséget is. A hitben és nyelvében való megmaradásra buzdítva kérte a püspök Isten áldását a magyarbényei gyülekezetre.

250 éves a Magyarbényei református templom

Az ünnepi gyülekezetet Gudor Kund Botond esperes köszöntötte, megköszönve a püspök úr igehirdetését és a helybeli lelkipásztor és gyülekezet igyekezetét. Demeter- Erdei Zoltán, házigazda lelkipásztor, a Hab 2, 1 ige alapján köszöntötte az egybegyűlteket, majd a magyarbényei gyermekek műsora, a felnőtt kórus ünnepi énekei, szavalatai következtek.

A helybéli ortodox lelkipásztor köszöntését az egykori magyarbényei lelkipásztorok őszinte és személyes hangvételű köszöntése követte, majd a gyülekezet a templomot és annak felújítását bemutató fényképes kivetítést tekinthette meg.

Záró ének és áldás után a templom udvarán levő kopjafa leleplezésére került sor, amelyet erre a jubileumi alkalomra állíttatott a gyülekezet.

250 éves a Magyarbényei református templom

A hálaadó ünnepnapot a bethlenszentmiklósi „Csillagszeműek” néptánccsoport és Köpeczi Sándor- Attila operaénekes ünnepi műsora és közös ebéd zárta a helyi kultúrotthonban.

A nap végén újra megfogalmazódott az a gondolat, hogy ez valóban az a nap volt, amit az Úr szerzett, és amelyen mindannyian örvendezhettünk. 

 

Fotó: Kőmíves István