Megújult a szászdányáni református templom

Nagy ünnep, amikor egy száz lelkes gyülekezet templomot újít fel, és talán még nagyobb ünnep, ha a környékbeli települések reformátusai is velük együtt ünnepelnek. Október 19-én a szászdányáni reformátusok ünnepi istentisztelet keretében köszönték meg az Úrnak, hogy sikerült a templomot az elmúlt két évben helyreállítani. 

Megújult a szászdányáni református templom

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a 90. Zsoltár 15. verse alapján. A püspök elmondta, a zsoltár tele van bizakodással. Mózes imádsága azonban eszünkbe juttatja a múltat is, ami nem mindig pozitív. Az ige tanítása szerint az örömnek és a bánatnak közös a forrása, hiszen Isten adja az áldást és a keresztet is. Mózes azt kéri ebben az imádságban, hogy Isten vidámítsa meg az ő népét. Isten nem csak forrása az örömnek és a bánatnak, hanem kiporciózza számunkra, jut mind a kettőből. A zsoltárban azt olvassuk, hogy adjon Isten annyi örömöt, hogy a bánat elhordozható legyen. Pál apostol azt mondja, hogy ahogy kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy vigasztalódhatunk is általa. 

Megújult a szászdányáni református templom

“Isten az újszövetség népével csodát tesz, amit Mózes nem érthetett. Mózes úgy gondolkodik, hogy a bánat után öröm következik. Az újszövetségi embernek Isten azt üzeni, hogy öröm van a bánatban. Hinnünk kell, hogy a bánatban öröm van, hiszen, ha csak várjuk, hogy a sorsunk egyik pillanatról a másikra jobbra forduljon, akkor belefásulhatunk ebbe a várakozásba. Hisszük, hogy Isten minden nap ad kegyelmi ajándékot, amely elég ahhoz, hogy a bánatban örömünk legyen. Keressük azt a kis örömöt, amit Isten minden nap megad nekünk.” – mondta a püspök.

Megújult a szászdányáni református templom

Kató Béla szerint a megújult templom is egy üzenet Szászdányán reformátusainak, hogy újra lehet kezdeni, és ez korszakváltó kell legyen a hívek gondolkodásában. Isten nem csak ezen az ünnepnapon, hanem minden nap megújít és vidáman, újult erővel mehetünk tovább.

Megújult a szászdányáni református templom

Az istentiszteleten kiszolgáltatták az úrvacsora sákramentumát is, ágendai szolgálatot Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese végzett. 

Megújult a szászdányáni református templom

Az ünnepi istentisztelet folytatásában Nagy Orsolya lelkipásztornő szolgált énekkel, majd Nagy Gábor lelkipásztor ismertette a település és a gyülekezet rövid történetét. Nagy Gábor beszédében kitért arra is, hogy miért volt szükség arra, hogy a templomot felújítsák. A lelkipásztor öt okot sorolt fel. 

Megújult a szászdányáni református templom

“Többen megkérdezték, hogy kinek újítjuk fel a templomot. Megtanultam a sántáktól, csoszogóktól, nehézléptűektől, akik idejöttek és térdepelve szedték ki a füvet a kövek közül. Egy életre megtanultam, hogy mit jelent az anyaszentegyházért munkálkodni. Másodszor, aki ezt kérdezi, az az emberekre gondolt, ezek az emberek Istennek tetsző szolgálatot végeztek. Harmadszor az ige azt mondja, hogy áldottak azok, akik az Isten házának építésén fáradoznak. Negyedszer, meggyőződésem, hogy a jövőben számolni kell Isten hatalmával, teveivel, most ezt a feladatot kaptuk. Ötödször pedig, szintén az ige mondja, hogy Isten házával kell törődni azelőtt, hogy a saját házunkat építjük.”

Megújult a szászdányáni református templom

Nagy Gábor elmondta, hogy 2013-2014 folyamán folytak a felújítási munkálatok, még hátravan az ablakok kicserélése és az utca felőli kerítés rendbetétele. A munkálatok összköltsége 38 000 lej, amelyet, a gyülekezet adakozása mellett, támogatásokból sikerült állni. Az istentisztelet során köszöntötte a gyülekeztet Takács Albert és Kiss Dénes lelkipásztor, akik a szászdányáni gyülekezetben szolgáltak, valamint Komáromi István lelkipásztor, aki a falu szülöttje. Az ünnepen énekkel szolgált a Gógánváraljai Református Egyházközség kórusa is, Dávid Lajos nyugalmazott lelkipásztor vezényletével.

 

Szöveg és fotó: Kiss Gábor