Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke házigazdai minőségében köszöntötte 2014. július 10-én a plenáris ülés megjelent tagjait. Bevezetőjében felhívta a figyelmet hogy a jövőtervezésben gyerekvállalás a kulcskérdés, és ebben a szemléletváltásban az egyházaknak is óriási felelőssége van. Ugyanakkor szólt arról is, hogy az idei ülés helyszíne szimbolikus, hiszen a Székely Mikó Kollégium az egyházi visszaszolgáltatásért folytatott harc, az egyházi értékek vigyázásának szimbólumává vált.  

Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

Balog Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere köszöntőjében elmondta, hogy a Generális Konvent és a Magyar Református Egyház egyfajta pionír szerepet tölt be a nemzet jövőjének életében. Eddig is számtalanszor bizonyította a történelemben a reformátusság, hogy előremutató és jövőteremtő munkát végez. Gottfried Locher Svájci Protestáns Egyházak elnöke baráti szavakkal köszöntötte a Konvent tagjait.

Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a Magyarországi Református Zsinat elnöke beszámolt a református egység megvalósulásának néhány konkrét lépéséről. Isten iránti hálával mond köszönetet a egység megvalósulásáért, ugyanakkor felhívja a figyelmet hogy a Konvent a továbbiakban is a ennek az egységnek a  megvalósulásán kell munkálkodjon. 

Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke az ukrajnai helyzetről tett jelentést. Az kárpátaljai reformátusság az elmúlt időszakban mind gazdaságilag, mind lelkileg nehéz helyzetbe került, ugyanakkor a kárpátaljai reformátusság az eddig elkezdett munkát a nehézségek ellenére is folytatni igyekszik. 

Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

Július 11-én a Református Székely Mikó Kollégiumban Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök igeolvasással folytatódott a Generális Konvent plenáris ülése. A napirend elfogadása után a bizottsági jelentések bemutatására került sor. Dr. Kocsis Márta az Egyházalkotmányi Bizottság tevékenységét ismertetve elmondta, hogy az egyik legnagyobb kihívás az egyházfegyelem kérdése, mivel a részegyházak egyikében sincsen olyan szabályozás melyet teljes egészében a többi tagegyház átvehetne. A Liturgiai Bizottság jelentését a bizottsági elnök hiányában az ügyvezető elnök ismertette. A Református Káté Bizottság munkájáról Szabó István dunamelléki püspök elmondta, hogy készül egy egységes vallásoktatási anyag. A segélyalapok munkáját ügyvezető elnök nagyon fontosnak minősítette. Két ilyen alap létezik az egyik a Közoktatási Alap és a Lelkészsegélyezési Alap. A Generális Konvent közös pénzügyeit, költségvetést Csomós József püspök ismertette. Felhívta a figyelmet a közös és arányos teherviselésre, hiszen a befizetési fegyelem garantálja a Generális Konvent költségvetését. 

A Generális Konvent zárónyilatkozata kimondta a református egység, a Székely Mikó Kollégium ügye valamint a kárpátaljai református testvérek kiállása mellett, valamint kiegészítésként bekerült a zárónyilatkozatba a Kárpát-medencei egyházi oktatás mellett való kiállás.

Beszterczey András a Magyar Református Szeretetszolgálat munkájáról tájékoztatta a Konvent tagjait. Kiemelkedőnek nevezte a erdélyi Diakóniai Alapítvány és a Szeretetszolgálat közötti kapcsolatot. Jelen pillanatban a Kárpát-medencében a diakónia keretében a szeretetszolgálat 35.000 embert lát el intézményesített formában, mely önmagában is egy csoda. A Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke Pál Sándor fontosnak nevezte, hogy a szervezet munkája ne csak katasztrófa idején, hanem a mindennapokban is jelen legyen. Ismertette a teljes Kárpát-medencére kiterjedő Nyilas Misi Ösztöndíj, Iskolatáska, Megtört Kenyér, Szeretethíd programokat. Tussay Szilárd a magyar református ifjúsági munkáról számolt be. Ifjúsági munka minőségi javulása véget jött létre az Ifjúsági Egyeztető Fórum, mely lehetőséget teremt az információáramlásra, ugyanakkor egymás programjai által fejlődhetnek a tagegyházak ifjúsági szervezetei. Egységes oktatásügyi stratégiákat Ábrahám Tibor ismertette, valamint beszámolt arról, hogy igen jelentős és szoros a tagegyházak oktatási intézményeinek kapcsolata. Ódor Balázs a nemzetközi szervezetekkel valamint a diaszpórában élő református hittestvérekkel való kapcsolatokról tájékoztatta a plenáris ülés tagjait. A külügyi kapcsolatok azért nevezhetők jelentősnek, mert ezáltal értesülhet a világ a magyar reformátusság életéről. 

Kálvin Institutiojának fordításáról tartott előadást dr. Buzogány Dezső, aki részletekbe menően beszélt a nyelvezetéről, szerkezetéről, valamint arról is, hogy Kálvinnak milyen hatása volt a lelkésztársadalomra Erdélyben és Magyarországon. Elmondta, Kálvin Institutioja az egyház élő alkotmánya kell legyen. 

Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

Szabó István püspök szintén az Institutioról beszélt, Buzogány Dezső megkeresésére ugyanis ő lektorálta a fordítást. Kálvin műve tulajdonképpen az első biblika-teológai munka, mondta a püspök.  Ugyanakkor a fordítás során az is kiderült, hogy Kálvin egy élő ember volt, aki Isten igéjéből egy fantasztikus, örömteli világot tárt föl, mellette valóban egy szigorú dogmatikus volt.

A Generális Konvent zárónyilatkozatát Tarr Zoltán ismertette, aki azt is elmondta, hogy a Kálvin emlékévek hivatalos, formális lezárása képpen őszre megjelenik az Institutio új fordítása. A Generális Konvent zárónyilatkozatát egyhangúan fogadták el a Konvent tagjai.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke külön megköszönte Incze Zsolt György, a Sepsi Református Egyházmegye esperesének és Ballai Zoltán gazdasági tanácsosnak a munkáját a rendezvény lebonyolításában, ugyanakkor a Konvent megerősítő jellegét is kiemelte. „A Konvent munkálataira az Erdélyi Református Egyházkerület az évente, gyülekezetekből befolyó központi támogatás 8 százalékát költi el, ez is jelzi, hogy számunkra fontos ez az együttlét. Hálával a szívünkben, meggazdagodva megyünk el innen, Istené a dicsőség.“ – zárta felszólalását a püspök.

Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

A tanácskozást Bölcskei Gusztáv püspök zárta le, aki megköszönte az Erdélyi Református Egyházkerület és Kató Béla munkáját, zárómondataiban hangsúlyozta, hogy közös örökség hordozói vagyunk. A Generális Konvent a 90. Zsoltár eléneklésével ért véget. 


Szöveg: Juhász Ábel, Kiss Gábor